kế hoạch đấu thầu Gói số 01: Thuốc nghiện-hướng tâm thần ( 03 danh mục thuốc ); Gói số 02: Cung ứng thuốc chữa bệnh năm 2009 ( 94 danh mục thuốc) – BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN VĨNH LỢI – BẠC LIÊU

kế hoạch đấu thầu Gói số 01: Thuốc nghiện-hướng tâm thần ( 03 danh mục thuốc ); Gói số 02: Cung ứng thuốc chữa bệnh năm 2009 ( 94 danh mục thuốc) – BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN VĨNH LỢI – BẠC LIÊU

Phiếu đăng ký Thông báo Kế hoạch đấu thầu


A. Thông tin chung:
1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN VĨNH LỢI – BẠC LIÊU.
– Địa chỉ: Ấp Tam Hưng – Xã Vĩnh Hưng – huyện Vĩnh Lợi – Tỉnh Bạc Liêu.
– Điện thoại: 0781.3890114;  Fax: 0781.3890999
2. Tên dự án (ghi theo quyết định đầu tư/giấy phép đầu tư):
3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu (ghi rõ số và ngày quyết định, tên và chức danh của người có thẩm quyền phê duyệt): Quyết định số 2544/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2009 của Ông Nguyễn Thanh Bế – Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Tỉnh Bạc Liêu.

B. Nội dung của kế hoạch đấu thầu:

Số gói thầu

 Tên gói thầu

 Nguồn vốn 

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian tổ chức đấu thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói số 01: Thuốc nghiện-hướng tâm thần  ( 03 danh mục thuốc )

Ngân sách Nhà nước

Mua sắm trực tiếp theo quy định của Bộ y tế

Quí IV/2009

Trọn gói theo danh mục

06 tháng kể từ khi hợp đồng được ký kết cung ứng lần đầu

1

Gói số 02:  Cung ứng thuốc chữa bệnh năm 2009 ( 94 danh mục thuốc )

Ngân sách Nhà nước

Đấu thầu rộng rãi trong nước 

Một túi hồ sơ

Quí IV/2009

Trọn gói theo danh mục trúng thầu của mỗi nhà thầu 

06 tháng kể từ khi hợp đồng được ký kết cung ứng lần đầu tiên

                                                                                              Vĩnh Lợi, ngày         tháng         năm 2009
                                                                                          Đại diện hợp pháp của cơ quan/đơn vị đăng ký