Gói thầu: Mua sắm xe đạp thể thao cho Trường Năng khiếu TDTT tỉnh Bình Dương năm 2009

Gói thầu: Mua sắm xe đạp thể thao cho Trường Năng khiếu TDTT tỉnh Bình Dương năm 2009. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh năm 2009

UBNN TỈNH BÌNH DƯƠNGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨ VIỆT NAM
SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCHĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số :   /TTr-SVHTTDLThủ Dầu Một, ngày    tháng  11  năm 2009

KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU

– Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Nghị định của Chính phủ số 111/2006/NĐ-CP ngày  29 tháng 9 năm 2006 hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng;

    – Căn cứ Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/05/2008 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng;

– Căn cứ Quyết định số 56/2009/QĐ-UBND ngày 12 tháng 08 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán điều chỉnh thu, chi ngân sách nhà nước năm 2009;

    – Căn cứ Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước bằng vốn nhà nước;

– Căn cứ chứng thư thẩm định giá giữa trường Năng khiếu Thể dục Thể thao tỉnh Bình Dương và Công ty Cổ phần Thông tin và Thẩm định giá Tây Nam Bộ chi nhánh TP. Hồ Chí Minh số Vc 09/ 11/408/ĐS-HCM ngày 13 tháng 11 năm 2009 thẩm định giá mua sắm xe đạp thể thao cho trường Năng khiếu Thể dục Thể thao tỉnh Bình Dương năm 2009 (Có kèm theo hồ sơ chi tiết).

– Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu: Mua sắm xe đạp thể thao cho trường Năng khiếu Thể dục Thể thao tỉnh Bình Dương năm 2009 như sau:

– Tên gói thầu: Mua sắm xe đạp thể thao cho trường Năng khiếu Thể dục Thể thao tỉnh.
– Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh năm 2009;
– Chủ đầu tư: trường Năng khiếu Thể dục Thể thao tỉnh Bình Dương;
– Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi;
– Phương thức đấu thầu: Đấu thầu 01(một) túi hồ sơ;
– Phân chia gói thầu: 01(một) gói thầu;
– Phương thức thực hiện hợp đồng:Giá trúng thầu là giá thanh toán hợp đồng.
– Thời gian thực hiện: năm 2009;

Rất mong được sự quan tâm giải quyết của UBND tỉnh./.   

Nơi nhận:                                                                         GIÁM ĐỐC
-UBND tỉnh;
-Lưu VT. KHTC.