Kết quả trúng thầu : Gói thầu số 2: Xây lắp công trình Nhà ở vận động viên thành tích cao – Trung tâm huấn luyện Thể dục Thể thao Thái Bình

Gói thầu số 2: Xây lắp công trình Nhà ở vận động viên thành tích cao – Trung tâm huấn luyện Thể dục Thể thao Thái Bình 

SỞ VĂN HOÁ THỂ THAO & DU LỊCHCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN TD -TTĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:………../TB-TTHLTDTTThái bình, ngày 12 tháng 12 năm 2009
                                                                                             

THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRÚNG THẦU

Gói thầu số 2: Xây lắp công trình Nhà ở vận động viên thành tích cao    
– Căn cứ Quyết định số 26/QĐ-SVH,TT&DL ngày 26/02/2009 của Giám đốc Sở văn hoá Thể thao và Du lịch V/v giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư và thành lập Ban quản lý Dự án xây dựng công trình Nhà ở vận động viên thành tích cao.
         – Căn cứ Quyết định số 3005/QĐ-UBND ngày 11/12/2009 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thái Bình V/v phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 2 – Xây lắp công trình Nhà ở vận động viên thành tích cao.
        Trung tâm huấn luyện Thể dục Thể thao Thái Bình thông báo đến Công ty cổ phần Đầu tư & Xây dựng Công Nghiệp đã trúng thầu gói thầu số 2 – Xây lắp công trình Nhà ở vận động viên thành tích cao.
         Trong thời gian 07 ngày kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng thầu, đơn vị trúng thầu không đến thương thảo và ký kết hợp đồng thì xem như đơn vị tự ý không nhận thầu. Khi đó công trình sẽ được giao lại cho đơn vị khác thực hiện theo qui định.
                                                                                                      TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN
                                                                                                  THỂ DỤC THỂ THAO THÁI BÌNH

                                                                                                                     Giám đốc
Nơi nhận:
– Đơn vị trúng thầu;
– Lưu VT, BQLDA                                                                        
                                                                                                              Bùi Trọng Kiểm