Gói thầu: Thiết bị – Xây dựng mở rộng Trường Tiểu học Tân Thành

Gói thầu: Thiết bị – Kế hoạch đấu thầu Xây dựng mở rộng Trường Tiểu học Tân Thành

05
Quý IV năm 2011
03 tháng
  
Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
* Đấu thầu rộng rãi
* Trong nước
* Không sơ tuyển
Một túi hồ sơ
* Mua sắm hàng hóa
Trọn gói


Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu Xây dựng mở rộng Trường Tiểu học Tân Thành