Gói thầu: Mua sắm thiết bị lưu điện UPS – Mua sắm tài sản

Gói thầu: Mua sắm thiết bị lưu điện UPS – Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm tài sản

04
01/2010
01/2010
  
Ngân sách Nhà nước
* Chỉ định thầu
* Trong nước
* Không sơ tuyển
Một túi hồ sơ
* Mua sắm hàng hóa
Trọn gói


Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm tài sản