BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU, DỰ ÁN THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN 3

Kế hoạch đấu thầu: BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU, DỰ ÁN THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN 3. Dự án nhóm B, ngành Điện

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:
Số hiệu:
Ngày ban hành:
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN – SÔNG HINH
Số hiệu: 1051/2009/QD-VSH-HDQT
Ngày ban hành: 03/12/2009
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Điện
Nguồn vốn: Vốn đầu tư xây dựng của Công ty,
Tổng mức đầu tư:
 • 715735416000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU, DỰ ÁN THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN 3 (21 gói thầu)


  MỘT SỐ GÓI THẦU ĐÃ ĐƯỢC THỰC HIỆN TRONG NĂM 2009, VÀ TRONG NĂM 2010,2011 DỰ KIẾN SẼ THỰC HIỆN THEO NHƯ KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU ĐƯỢC BỔ SUNG.
  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  VS3-1.1 KHẢO SÁT, THIẾT KẾ KỸ THUẬT- TỔNG DỰ TOÁN VÀ THIẾT KẾ BVTC- DỰ TOÁN
 • 12666000000 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  Một túi hồ sơTự thực hiện, Trong nước, Không sơ tuyển 11/2009Theo đơn giá 90 NGÀY
  VS3-1.2 THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ KỸ THUẬT – TỔNG DỰ TOÁN VÀ TKBVTC – DỰ TOÁN
 • 720000000 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển 01/2010Theo tỷ lệ phần trăm 30 NGÀY
  VS3-1.3 TƯ VẤN LẬP HSMT, ĐÁNH GIÁ HSDT GÓI THẦU CUNG CẤP THIẾT BỊ CƠ ĐIỆN
 • 224.000.000 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  Một túi hồ sơTự thực hiện, Trong nước, Không sơ tuyển 02/2010Theo tỷ lệ phần trăm 30 NGÀY
  VS3-1.4 TƯ VẤN LẬP HSMT, ĐÁNH GIÁ HSDT GÓI THẦU CUNG CẤP VÀ THI CÔNG XÂY LẮP TUYẾN ÁP LỰC
 • 138.000.000 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  Một túi hồ sơTự thực hiện, Trong nước, Không sơ tuyển 02/2010Theo tỷ lệ phần trăm 30 NGÀY
  VS3-1.5 TƯ VẤN LẬP HSMT, ĐÁNH GIÁ HSDT GÓI THẦU THI CÔNG XÂY DỰNG TUYẾN NĂNG LƯỢNG
 • 152.000.000 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  Một túi hồ sơTự thực hiện, Trong nước, Không sơ tuyển 02/2010Theo tỷ lệ phần trăm 30 NGÀY
  VS3-1.6 tư vấn giám sát thi công xây lắp công trình chính
 • 5.587.000.000 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  Tự thực hiện, Trong nước, Không sơ tuyển 02/2010Theo tỷ lệ phần trăm 730 ngày
  VS3-1.7 tư vấn khảo sát, thiết kế cấp điện thi công
 • 500.000.000 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  Một túi hồ sơTự thực hiện, Trong nước, Không sơ tuyển 12/2009Theo tỷ lệ phần trăm 60 ngày
  VS3-1.8 tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT cấp điện thi công
 • 30.000.000 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  Một túi hồ sơTự thực hiện, Trong nước, Không sơ tuyển 02/2010Theo tỷ lệ phần trăm 30 ngày
  VS3-1.9 tư vấn giám sát thi công cấp điện thi công
 • 100.000.000 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  Một túi hồ sơTự thực hiện, Trong nước, Không sơ tuyển 03/2010Theo tỷ lệ phần trăm 90 ngày
  VS3-1.10 tư vấn lập quy trình vận hành hồ chứa
 • 165.000.000 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển 12/2009Theo đơn giá 60 ngày
  VS3-1.11 tư vấn khảo sát, lập thiết kế cơ sở, thiết kế BVTC và dự toán hạng mục: Đường dây + ngăn lộ
 • 2.000.000.000 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  Một túi hồ sơTự thực hiện, Trong nước, Không sơ tuyển 05/2010Theo đơn giá 120 ngày
  VS3-1.12 tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT hạng mục : Đường dây+ ngăn lộ
 • 100.000.000 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  Một túi hồ sơTự thực hiện, Trong nước, Không sơ tuyển 01/2011Theo tỷ lệ phần trăm 30 ngày
  VS3-1.13 tư vấn giám sát xây lắp hạng mục: đường dây + ngăn lộ
 • 500.000.000 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  Một túi hồ sơTự thực hiện, Trong nước, Không sơ tuyển 03/2011Theo tỷ lệ phần trăm 180 ngày
  Vs3-2.1 cung cấp và lăp đặt thiết bị cơ điện
 • 141.867.000.000 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Quốc tế, Không sơ tuyển 05/2010Trọn gói 365 ngày
  VS3-3.1 cung cấp thiết bị và thi công xây lắp tuyến áp lực, bao gồm: đập dâng và đập tràn
 • 135.955.000.000 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 04/2010Theo đơn giá 730 ngày
  VS3-3.2 cung cấp, lắp đặt thiết bị cửa nhận nước và thi công xây dựng tuyến năng lượng
 • 192.566.000.000 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 03/2010Theo đơn giá 730 ngày
  VS3-3.3 thi công xây dựng đường từ nhà máy đến đập dâng
 • 10.000.000.000 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 01/2010Theo đơn giá 120 ngày
  VS3-3.4 thi công xây lắp cấp điện thi công
 • 3.520.000.000 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 02/2010Theo đơn giá 90 ngày
  VS3-3.5 rà phá bom mìn vật nổ
 • 2.323.000.000 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển 01/2010Trọn gói 60 ngày
  VS3-3.6 bảo hiểm các công trình chính
 • 6.520.000.000 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 03/2010Trọn gói 730 ngày
  VS3-3.7 cung cấp thiết bị và thi công xây lắp hạng mục: đường dây + ngăn lộ
 • 71.345.000.000 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 03/2011Trọn gói 180 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 16
  Ngày xuất bản 22/01/2010