Trung tâm y tế huyện Phú Thiện tỉnh Gia Lai thông báo kế hoạch đấu thầu 02 gói thầu thuộc dự án: Mua sắm trang thiết bị , dụng cụ y tế . Mua sắm thiết bị điện,điện tử,bàn ghế tủ kệ các loại và tài sản khác

Trung tâm y tế huyện Phú Thiện tỉnh Gia Lai thông báo kế hoạch đấu thầu 02 gói thầu thuộc dự án: Mua sắm trang thiết bị , dụng cụ y tế . Mua sắm thiết bị điện,điện tử,bàn ghế tủ kệ các loại và tài sản khác

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU


A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị thông báo:

Trung tâm y tế huyện Phú Thiện tỉnh Gia Lai

Địa chỉ:Khu phố I , Thị trấn Phú Thiện – Huyện Phú Thiện – Tỉnh Gia Lai

Điện thoại:0593882595

Email: ttytphuthien@gmail.com

2. Tên dự án: Mua sắm trang thiết bị , dụng cụ y tế . Mua sắm thiết bị điện,điện tử,bàn ghế tủ kệ các loại và tài sản khác

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch chỉ định thầu số: 483/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Phú Thiện – Tỉnh Gia Lai

4. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu số: 516/QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Phú Thiện – Tỉnh Gia Lai

B. Nội dung của kế hoạch đấu thầu:


Số gói thầu

Tên gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian tổ chức đấu thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Mua sắm trang thiết bị, dụng cụ y tế năm 2010

Ngân sách cấp năm 2010

Chỉ định thầu

Một túi hồ sơ

Quý IV/2010

Trọn gói

40 ngày

2

Mua sắm thiết bị điện,điện tử, bàn ghế, tủ kệ các loại và tài sản khác

Ngân sách cấp năm 2010

Chào hàng cạnh tranh

Một túi hồ sơ

Tháng 10/2010

Trọn gói

30 ngày             Phú Thiện , ngày 20 tháng 10 năm 2010

                           PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

                          BS. Đồng Xuân Đức