Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng cơ bản huyện Ia Pa thông báo kế hoạch đấu thầu các gói thầu thuộc dự án: Nâng cấp Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai; Hạng mục: Nhà thực hành + lý thuyết; Ký túc xá; Nhà công vụ và các hạng mục phụ.

Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng cơ bản huyện Ia Pa thông báo kế hoạch đấu thầu các gói thầu thuộc dự án: Nâng cấp Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai; Hạng mục: Nhà thực hành + lý thuyết; Ký túc xá; Nhà công vụ và các hạng mục phụ.  UBND HUYỆN IA PA                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BQL CÁC DA ĐT & XDCB                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:         /TB-BQL
                                                             Ia Pa, ngày 27 tháng 10 năm 2010

         THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU

    A. THÔNG TIN CHUNG:
   1. Tên cơ quan: Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng cơ bản huyện Ia Pa.
    – Địa chỉ: Số 04 Quang Trung – TT huyện Ia Pa – tỉnh Gia Lai.
    – Điện thoại: 059 3655.090        Fax: 059 3655.089
    2. Tên dự án: Nâng cấp Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai;
Hạng mục: Nhà thực hành + lý thuyết; Ký túc xá; Nhà công vụ và các hạng mục phụ.

    3. Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế – kỹ thuật và Kế hoạch đấu thầu số: 1530/QĐ-UBND ngày 21/10/2010 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai.
    4. Chủ đầu tư: UBND huyện Ia Pa.
    B. NỘI DUNG CỦA KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU:

Gói thầu

Tên gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

01

Xây dựng

công trình

Ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh

Đấu thầu rộng rãi

Tháng 10, 11/2010

Trọn gói

360 ngày

02

Cung cấp, lắp đặt

hệ thống PCCC

Ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh

Chỉ định thầu

Quý III năm 2011

Trọn gói

30 ngày

03

Cung cấp bàn, ghế, bảng chống lóa, trang thiết bị dạy và học cho các phòng học lý thuyết, thực hành, bộ môn, thư viện, vi tính; giường, tủ cho nhà ký túc xá và nhà công vụ

Ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh

Chỉ định thầu

Quý III năm 2011

Trọn gói

60 ngày

04

Tư vấn lập HSMT

Ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh

Chỉ định thầu

Tháng 10, 11/2010

Trọn gói

10 ngày

05

Chi phí giám sát kỹ thuật xây lắp, thiết bị

Ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh

Chỉ định thầu

Tháng 10, 11/2010

Trọn gói

Theo tiến độ thi công công trình

06

Chứng nhận ĐBATKC

và CNSPHCL

Ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh

Chỉ định thầu

Tháng 10, 11/2010

Trọn gói

Theo tiến độ thi công công trình

07

Bảo hiểm

công trình

Ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh

Chỉ định thầu

Tháng 10, 11/2010

Trọn gói

Từ ngày khởi công đến hết thời gian bảo hành công trình

08

Kiểm toán

Ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh

Chỉ định thầu

Quý IV/2011

Trọn gói

20 ngày


          
Nơi nhận:                                                  BQL CÁC DA ĐT & XDCB HUYỆN IA PA
– Như trên;                                                             PHÓ TRƯỞNG BAN
– Lưu: VT.


                                                                                  Nguyễn Cường