Ban Quản lý Dự án Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh Miền trung, tỉnh Bình Thuận thông báo kế hoạch đấu thầu Dự án Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh Miền trung, tỉnh Bình Thuận.

Ban Quản lý Dự án Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh Miền trung, tỉnh Bình Thuận thông báo kế hoạch đấu thầu Dự án Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh Miền trung, tỉnh Bình Thuận.

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU
A. Thông tin chung :
 1. Tên cơ quan đăng ký thông báo kế hoạch đấu thầu: Ban Quản lý Dự án Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh Miền trung, tỉnh Bình Thuận.
      – Địa chỉ: Km 1700 Quốc lộ lA, xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.
      – Điện thoại: 062.3839174     – Fax: 062.3839174  – E-mail: không
 2. Tên dự án: Dự án Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh Miền trung, tỉnh Bình Thuận.
 3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu: Quyết định số: 2272/QĐ-UBND do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Văn Dũng, ký ngày 05/10/2010. 
4. Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Thuận.
5. Tổng mức đầu tư: 149.100,0 triệu đồng
B. Nội dung kế hoạch đấu thầu:


Số gói

thầu


Tên gói thầu


Giá gói

thầu (triệu

đồng)


Nguồn vốn


Hình thức

lựa chọn nhà thầu


P. thức

đấu thầu


Thời gian tổ

chức đấu thầu


Hình

thức

hợp

đồng


Thời

gian thực

hiện hợp

đồng

4

TDA5-XL4/TL/2011

Xây lắp toàn bộ công trình

15056

Vốn vay ADB, AFD và vốn đối ứng

Đấu thầu cạnh tranh

rộng rãi trong nước (NCB)

01 giai đoạn 02 túi hồ sơ

Quý I

năm 2011

Hợp đồng theo đơn giá

360 ngày


Tổng giá gói thầu: 15.056,0 triệu đồng

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐCVũ Chí Nam