Ban quản lý dự án thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Xây dựng đường vào TTHC phường Tân Thiện, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Ban quản lý dự án thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Xây dựng đường vào TTHC phường Tân Thiện, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

 THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU

A.Thông tin chung:

1.Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Ban quản lý dự án thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

-Địa chỉ: Đường Nguyễn Hữu Huân, phường Tân Phú, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

-Điện thoại: 0651.3879.139/fax: 06513879.139

2.Tên dự án: Xây dựng đường vào TTHC phường Tân Thiện, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

3.Quyết định kế hoạch đấu thầu số: 09/QĐ-QLDA ngày 27/01/2011 và Quyết định số         /QĐ-QLDA ngày 08 tháng 02 năm 2011 Về việc điều chỉnh hồ sơ mời thầu công trình trên.

-Tên chức danh người có thẩm quyền: Ông Hoàng Thạch Anh Giám đốc Ban quản lý dự án thị xã Đồng Xoài.

4.Tổng mức đầu tư: 11.366.151.748 đồng ( Mười một tỷ, ba trăm sáu mươi sáu ngàn, một trăm năm mươi mốt ngàn, bảy trăm bốn mươi tám đồng )

 

B.Nội dung kế hoạch đấu thầu:

ĐVT: đồng

Số gói thầu

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian tổ chức đấu thầu

Hình thực hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

I

Xây lắp

 

 

 

 

 

 

 

1

Gói 02: tuyến N2 (Thi công Xây lắp công trình)

4.201.960.511

NSNN

Đấu thầu rộng rãi trong nước

1 túi hồ sơ

Tháng 03/2011

Trọn gói

90ngày

 

Tổng giá các gói thầu: 4.201.960.511 đồng

 

                                                                                                                                                    Đồng Xoài,  ngày 08 tháng 02 năm 2011

                 BAN QLDA THỊ XÃ ĐỒNG XOÀI

Giám đốc