Mời đấu thầu cung cấp xe xúc đào liên hợp

THÔNG BÁO MỜI THẦU

– Tên Bên mời thầu: Công ty CP cao su Đồng Phú

– Chủ đầu tư: Công ty CP cao su Đồng Phú

– Tên gói thầu: xe xúc đào liên hợp 

– Tên dự án: xe xúc đào liên hợp

– Nguồn vốn: Vốn chủ sở hữu

– Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước.

– Thời gian bán HSMT: từ 08  giờ, ngày 12  tháng 6 năm 2012  đến trước 14 giờ, ngày 27 tháng 6 năm 2012.

– Địa điểm bán HSMT: Phòng kế hoạch – Công ty cổ phần cao su Đồng Phú, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

 Điện thoại : 06513 819 209   Fax: 06513. 819 620

– Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn )

– Địa chỉ nhận HSDT: Phòng kế hoạch – Công ty cổ phần cao su Đồng Phú, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

– Thời điểm đóng thầu: 14 giờ, ngày 27 tháng 6 năm 2012

– Bảo đảm dự thầu: 25.000.000 (Hai mươi lăm triệu đồng chẵn )

– HSDT sẽ được mở công khai vào lúc 14 giờ 00  (giờ Việt Nam), ngày  27  tháng 6 năm 2012 , tại văn phòng Công ty cổ phần cao su Đồng Phú, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

Công ty cổ phần cao su Đồng Phú

TỔNG GIÁM ĐỐC