Phòng GD và ĐT Huyện Mường Khương mời chào hàng văn phòng phẩm

UBND HUYỆN MƯỜNG KHƯƠNG    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO                   Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số 141 /TB – MT                                        Mường Khương, ngày 20  tháng 7 năm 2012

 

  THÔNG BÁO MỜI THẦU CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

–  Bên mời thầu: Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Mường Khương – Tỉnh Lào Cai.

– Tên gói thầu đăng ký mời chào hàng: Cung ứng văn phòng phẩm cấp cho giáo viên, nhà trường  phục vụ năm học 2012 – 2013

– Tên dự án: Cung ứng văn phòng phẩm cấp cho giáo viên, nhà trường  phục vụ năm học 2012 – 2013.

– Nguồn vốn: Ngân sách sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Khương năm 2012 .

– Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh ( Trong nước )

– Thời gian bán hồ sơ chào hàng từ 8 giờ 00 phút ngày 25 tháng 7 năm 2012 ( trong giờ hành chính) đến 8 giờ 00 phút ngày 30  tháng 7 năm 2012(Giờ Việt Nam )

– Địa điểm phát hành: Phòng giáo dục – Đào tạo huyện Mường Khương

Thị trấn Mường Khương – Huyện Mường Khương – Tỉnh Lào Cai

Điện thoại số 020 3881208

số Fax 0203881208

– Hạn cuối cùng nhận hồ sơ đề xuất 8 giờ 00 phút (Giờ Việt Nam ) ngày 30 tháng 7 năm 2012 Tại Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Mường Khương  .

– Hồ sơ đề xuất sẽ được mở và đánh giá sau thời điểm đóng thầu cùng ngày tại Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Mường Khương – Thị trấn Mường Khương – Tỉnh Lào Cai.

TRƯỞNG PHÒNG

Đoàn Xuân Đạt