Nghị định 85/2009/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật xây dựng

Nghị định 85/2009/NĐ-CP Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng

  • Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
  •  Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005, Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội;
  •  Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội;

 

NGHỊ ĐỊNH 85/2009/NĐ-CP

Chương I:  NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Nghị định này hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội (sau đây gọi tắt là Luật sửa đổi) và hướng dẫn thi hành việc lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội.

2. Việc lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu thuộc dự án sử dụng vốn ODA thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 3 của Luật Đấu thầu. Thủ tục trình, thẩm định và phê duyệt các nội dung trong quá trình lựa chọn nhà thầu thực hiện theo quy định của Nghị định này.

…..

CÁC HỆ THỐNG VĂN BẢN LIÊN QUAN:

 CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN CHI TIẾT NGHỊ ĐỊNH NÀY:

  • Thông tư 11/2010/TT-BKH Quy định chi tiết về chào hàng cạnh tranh
  • Thông tư 18/2010/TT-BLĐTBXH Quy định tiền lương đối với chuyên gia tư vấn trong nước thực hiện gói thầu tư vấn và áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian thuộc dự án sử dụng vốn nhà nước
  • Thông tư 15/2010/TT-BKH Quy định chi tiết lập Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn

CÁC VĂN BẢN BỊ THAY THẾ HOẶC LOẠI BỎ BỞI NGHỊ ĐỊNH NÀY:

  • Nghị định 58/2008/NĐ-CP Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng (bị thay thế)
  • Quyết định 49/2007/QĐ-TTg Về các trường hợp đặc biệt được chỉ định thầuquy định tại điểm đ khoản 1 Điều 101 của Luật Xây dựng (bị thay thế)
  • Thông tư 02/2009/TT-BKH Hướng dẫn lập kế hoạch đấu thầu (bị bãi bỏ)
Nghị định 85/2009/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu
Nghị định 85/2009/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu
nghi-dinh-85.2009.nd-cp-huong-dan-luat-dau-thau.pdf
Version: 85/2009/NĐ-CP


319.1 KiB
1515 Downloads
Chi tiết...
Phụ lục Nghị định 85/2009/NĐ-CP Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu
Phụ lục Nghị định 85/2009/NĐ-CP Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu
phu-luc-nghi-dinh-85.2009.ND.CP-huong-dan-luat-dau-thau.pdf
Version: 85/2009/NĐ-CP


147.9 KiB
1368 Downloads
Chi tiết...