Mời thầu Chỉnh lý tài liệu lưu trữ tại các Kho bạc Nhà nước tại Đồng Nai

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH CHỈNH LÝ TÀI LIỆU LƯU TRỮ

Kho bạc Nhà nước Đồng Nai mời thầu Chỉnh lý tài liệu lưu trữ tại các Kho bạc Nhà nước

 

 – Tên Bên mời thầu: Kho bạc Nhà nước Đồng Nai.

– Tên dự án: Mua sắm tài sản năm 2012 của Kho bạc Nhà nước Đồng Nai.

 – Tên gói thầu: Chỉnh lý tài liệu lưu trữ tại các Kho bạc Nhà nước trực thuộc Kho bạc Nhà nước Đồng Nai.

– Hình thức đấu thầu: chào hàng cạnh tranh trong nước.

– Nguồn vốn: Kinh phí thường xuyên.

– Thời gian phát hành HSYC chào hàng: Từ 08 giờ 00 ngày 24 tháng 8 năm 2012 đến trước 08 giờ 30 ngày 29 tháng 8 năm 2012 (trong giờ hành chính).

– Địa chỉ phát hành: Phòng Hành chính Quản trị – Kho bạc Nhà nước Đồng Nai, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai

– Giá bán 01 bộ HSYC: 500.000 đồng.

Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: chậm nhất là trước 08 giờ 30 ngày 29 tháng 8 năm 2012 tại Phòng Hành chính Quản trị, Kho bạc Nhà nước Đồng Nai.

Kho bạc Nhà nước Đồng Nai kính mời các nhà thầu đủ năng lực tham gia đấu thầu gói thầu trên.