Mua sắm tài sản cho phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Si Ma Cai năm 2013

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Si Ma Cai.

– Địa chỉ: Xã Si Ma Cai – Huyện Si Ma Cai – Tỉnh Lào Cai

– Điện thoại: 0203.796.927                     fax: 0203.796.927.

2. Loại dự án: Dự án thuộc nhóm C

3. Tên chủ đầu tư: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Si Ma Cai.

4. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời chào hàng: Mua sắn tài sản cho phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Si Ma Cai

B. Nội dung thông báo mời thầu

– Bên mời thầu: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Si Ma Cai.

– Tên gói thầu: Mua sắm tài sản cho phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Si Ma Cai.

– Nguồn vốn: Ngân sách huyện năm 2013.

– Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

– Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng: Từ 08 giờ 00 ngày 02 tháng 5 năm 2013 (Trong giờ hành chính) đến trước thời điểm đóng thầu.

– Địa chỉ phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng:

+ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Si Ma Cai.

+ Xã Si Ma Cai – Huyện Si Ma Cai – Tỉnh Lào Cai

+ Điện thoại: 020 3796.927                     fax: 020 3796.927

– Hạn cuối cùng tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): Chậm nhất là trước 09giờ 00 phút, ngày 13 tháng 5 năm 2013 tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Si Ma Cai.


 Si Ma Cai, ngày 23 tháng 4 năm 2013

Trưởng phòng

Đã ký

Trần Tuấn Khanh