Mời thầu:Thi công xây dựng Gói thầu số 1.2b: Kênh T3 (Km 1+83,43– Km1+746,46), Bình Dương

A. Thông tin chung:

1.Tên cơ quan đăng ký thông báo: Công ty TNHH Một thành viên Thiết kế xây dựng Hà Đồ.

–   Địa chỉ: Số 146 Nguyễn văn Tiết – Phường Phú Cường – Thị xã Thủ Dầu Một – Tỉnh Bình Dương.

–   Điện Thoại: 06503 856 666    ;   Fax: 06503 848 916.

–   Email: hadobinhduong@gmail.com.

Tên dự án: Trục thoát nước Chòm Sao – Suối Đờn, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương;  Gói thầu số 1.2b: Kênh T3 (Km 1+83,43– Km1+746,46).

2. Loại dự án:

 

– Dự án quan trọng quốc gia

 

– Dự án thuộc nhóm A
x

 

– Dự án thuộc nhóm B
 

 

– Dự án thuộc nhóm C

 

– Dự án liên doanh
 

 

– Hợp đồng hợp tác kinh doanh
 

 

    -Dự án, dự toán khác
 

 

Tên chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương.3.            Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Thi công xây dựng Gói thầu số 1.2b: Kênh T3 (Km 1+83,43– Km1+746,46

B.   Nội dung thông báo mời thầu:

              THÔNG BÁO MỜI THẦU

–   Tên bên mời thầu: Công ty TNHH Một thành viên Thiết kế xây dựng Hà Đồ

– Tên gói thầu: Thi công xây dựng Gói thầu số 1.2b: Kênh T3 (Km 1+83,43– Km1+746,46).

–   Tên dự án: Trục thoát nước Chòm Sao – Suối Đờn, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương;

–   Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh Bình Dương.

–   Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước.

–   Thời gian bán Hồ sơ mời thầu từ 08 giờ 00 phút, ngày  01 tháng  7 năm 2013 đến trước 14 giờ, ngày  16 tháng  7 năm 2013.

–   Địa điểm bán Hồ sơ mời thầu: Công ty TNHH một thành viên Thiết kế xây dựng Hà Đồ. Số 146 Nguyễn văn Tiết – Phường Phú Cường – Thị xã Thủ Dầu Một – Tỉnh Bình Dương.

–   Điện Thoại: 06503 856 666    ;   Fax: 06503 848 916.

–   Email: hadobinhduong@gmail.com.

–   Giá bán 01 bộ Hồ sơ mời thầu: 1.000.000 đồng Việt Nam(Bằng chữ :Một triệu đồng chẵn).

–   Địa chỉ nhận Hồ sơ dự thầu: Văn phòng Ban quản lý dự án ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương. Địa chỉ: Số 60 Lê Thị Trung, phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

–   Thời điểm đóng thầu: 14 giờ, ngày 16 tháng 7 năm 2013.

–   Bảo đảm dự thầu: 701.000.000 đồng Việt Nam (Bảy trăm linh một triệu đồng Việt nam)

–    Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh của một Ngân hàng hoạt động hợp pháp tại ViệtNam.

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 14 giờ 10 phút (giờ Việt Nam), ngày   16 tháng  7  năm 2013 tại Văn phòng Ban quản lý dự án ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương

Công ty TNHH một thành viên Thiết kế xây dựng Hà Đồ kính mời đại diện của các nhà thầu nộp Hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.