Chào hàng cạnh tranh: Mua sắm thiết bị tin học – Ngân hàng nhà nước chi nhánh Hà Giang

A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án:

1. Tên cơ quan: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hà Giang

– Địa chỉ: Số 521 đường Nguyễn Trãi , tỉnh Hà Giang

– Điện thoại: 0219.3862.664    Fax: 0219.3867.049

2. Tên chủ đầu tư:  Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hà Giang

3. Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị tin học.

B. Nội dung thông báo mời thầu

– Tên Bên mời thầu: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hà Giang

– Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị tin học

– Nguồn vốn: Vốn đầu tư Xây dựng cơ bản và mua sắm tài sản cố định của Ngân hàng Nhà nước và nguồn chi phí của Ngân hàng Nhà nước.

– Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước

– Thời gian bán HSMT:  từ 09 giờ, ngày 26 tháng 8 năm 2013 đến trước 09 giờ, ngày 03  tháng 9 năm 2013. (trong giờ hành chính).

 – Địa điểm bán HSMT: Phòng Hành chính – Nhân sự, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hà Giang số 521 đường Nguyễn Trãi, tỉnh Hà Giang. 

–  Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000đ ( Một triệu đồng)

– Địa chỉ nhận HSDT: Phòng hành chính – Nhân sự Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hà Giang số 521 đường Nguyễn Trãi, tỉnh Hà Giang (Điện thoại: 0219.3862.664    Fax: 0219.3867.049)

 – Thời điểm đóng thầu: 09 giờ ngày 03 tháng 9 năm 2013

   Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hà Giang  kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.