Mời chào hàng : Mua sắm thiết bị máy vi tính thuộc Trung tâm Đào tạo&Sát hạch lái xe loại I, Đồng Nai

I. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án :

1. Bên mời thầu: Công ty CP Kiểm định và Tư vấn Đầu tư Xây dựng Sông Bồ.

– Địa chỉ: A4, Phan Chu Trinh – P. Quang Vinh – TP. Biên Hòa – T. Đồng Nai.

– Điện thoại: 0613.842.156.

2. Tên dự án: Mua sắm thiết bị máy vi tính thuộc Trung tâm Đào tạo&Sát hạch lái xe loại I.

3 . Loại dự án:

– Dự án quan trọng quốc gia:                     –  Dự án thuộc nhóm C: x

– Dự án thuộc nhóm A:                              –  Dự án liên doanh:

– Dự án thuộc nhóm B:                              –  Dự án hợp đồng hợp tác kinh doanh:

4. Chủ đầu tư: Trung tâm Đào tạo&Sát hạch lái xe loại I.

5. Kế hoạch đấu thầu được duyệt theo Quyết định số: 34/QĐ-TTĐT&SHLX ngày 13/8/2013 của Giám đốc Trung tâm Đào tạo&Sát hạch lái xe loại I.

II. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH:

1. Bên mời thầu: Công ty CP Kiểm định và Tư vấn Đầu tư Xây dựng Sông Bồ (bên mời thầu) có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật Đấu thầu.

2. Tên gói thầu: Gói thầu thiết bị.

3. Tên dự án: Dự án Mua sắm thiết bị máy vi tính thuộc Trung tâm Đào tạo&Sát hạch lái xe loại I.

4. Nguồn vốn: Sử dụng nguồn vốn phát triển sự nghiệp của Trung tâm Đào tạo&Sát hạch lái xe loại I.

5. Hình thức đấu thầu: Theo hình thức chào hàng cạnh tranh.

3. Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại:

Công ty CP Kiểm định và Tư vấn Đầu tư Xây dựng Sông Bồ.

Địa chỉ: A4 Phan Chu Trinh, P.Quang Vinh, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai.

Điện thoại: 0613.842.156

Và sẽ được mua một bộ hồ sơ yêu cầu hoàn chỉnh với giá là 1.000.000 đồng, (Bằng chữ Một triệu đồng chẵn) tại địa điểm trên.

4. Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu từ 9 giờ 00, ngày  04   tháng  9  năm 2013 đến trước 09 giờ 00, ngày  12  tháng  9 năm 2013 (trong giờ làm việc hành chính).

5. Địa chỉ phát hành: Công ty CP Kiểm định và Tư vấn Đầu tư Xây dựng Sông Bồ.

Địa chỉ: A4 Phan Chu Trinh, P.Quang Vinh, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai.

6. Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất. Chậm nhất là trước  09 giờ  00 phút, ngày 12      tháng  9 năm 2013