Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai mời thầu mua sắm sách giáo khoa, và mua học phẩm hỗ trợ học sinh các huyện

THÔNG BÁO MỜI THẦU

 A.    Thông tin chung

1. Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai.

2. Địa chỉ: Trụ sở khối 4, phường Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Điện thoại: 0203 840151; PAX: 0203 842 425

3. Tên dự án: Mua sắm sách giáo khoa cho học sinh mượn và mua học phẩm hỗ trợ học sinh tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

4. Loại dự án: Dự án thuộc nhóm C

5. Tên chủ đầu tư: Ông Nguyễn Anh Ninh – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai

6. Tên các gói thầu đăng ký thông báo mời thầu

6.1. Gói thầu số 01

– Tên gói thầu: Mua sắm sách giáo khoa cho học sinh mượn và mua học phẩm hỗ trợ học sinh tại các huyện: Bát Xát, Bắc Hà, Si Ma Cai

  6.2. Gói thầu số 02

– Tên gói thầu: Mua sắm sách giáo khoa cho học sinh mượn và mua học phẩm hỗ trợ học sinh tại các huyện Sa Pa, Mường Khương và thành phố Lào Cai.

  6.3. Gói thầu số 03

– Tên gói thầu: Mua sắm sách giáo khoa cho học sinh mượn và mua học phẩm hỗ trợ học sinh tại huyện Văn Bàn

 6.4. Gói thầu số 04

– Tên gói thầu: Mua sắm sách giáo khoa cho học sinh mượn và mua học phẩm hỗ trợ học sinh tại các huyện: Bảo Thắng, Bảo Yên

B. Nội dung thông báo mời thầu

1. Tên bên mời thầu: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai

2. Tên gói thầu:

            2.1. Gói thầu số 01

– Tên gói thầu: Mua sắm sách giáo khoa cho học sinh mượn và mua học phẩm hỗ trợ học sinh tại các huyện: Bát Xát, Bắc Hà, Si Ma Cai

– Nguồn vốn: Sự nghiệp giáo dục ngân sách tỉnh năm 2014

–  Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

– Bảo đảm dự thầu: 30.000.000 đồng  (Ba mươi triệu đồng ). Hình thức bảo đảm: Do một ngân hàng hoạt động hợp pháp phát hành.

            2.2. Gói thầu số 02

– Tên gói thầu: Mua sắm sách giáo khoa cho học sinh mượn và mua học phẩm hỗ trợ học sinh tại các huyện Sa Pa, Mường Khương và thành phố Lào Cai.

– Nguồn vốn: Sự nghiệp giáo dục ngân sách tỉnh năm 2014

–  Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

– Bảo đảm dự thầu: 17.000.000 đồng  (Mười bảy triệu đồng ). Hình thức bảo đảm: Do một ngân hàng hoạt động hợp pháp phát hành, hoặc tiền mặt.

            2.3. Gói thầu số 03

– Tên gói thầu: Mua sắm sách giáo khoa cho học sinh mượn và mua học phẩm hỗ trợ học sinh tại huyện Văn Bàn

– Nguồn vốn: Sự nghiệp giáo dục ngân sách tỉnh năm 2014

–  Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước trong nước

– Bảo đảm dự thầu: 16.000.000 đồng  (Mười sáu triệu đồng). Hình thức bảo đảm: Do một ngân hàng hoạt động hợp pháp phát hành, hoặc tiền mặt.

            2.4. Gói thầu số 04

– Tên gói thầu: Mua sắm sách giáo khoa cho học sinh mượn và mua học phẩm hỗ trợ học sinh tại các huyện: Bảo Thắng, Bảo Yên

– Nguồn vốn: Sự nghiệp giáo dục ngân sách tỉnh năm 2014

–  Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

– Bảo đảm dự thầu: 27.000.000 đồng  ( Hai mươi bảy triệu đồng). Hình thức bảo đảm: Do một ngân hàng hoạt động hợp pháp phát hành.

3. Tên dự án: Mua sắm thiết bị dạy học cho các trường học tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

4. Thời gian bán HSMT từ 8h00 phút ngày 15/3/2014 đến trước 8h00 phút ngày 26/3/2014.

5. Địa điểm bán hồ sơ mời thầu: Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai, Trụ sở khối 4, phường Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

6. Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng)

7. Địa chỉ nhận hồ sơ dự thầu: Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai, Trụ sở khối 4, phường Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

8. Thời gian đóng thầu: 8h 00 phút ngày 26/3/2014

9. Hồ sơ dự thầu được mở công khai vào hồi 8h00 phút (giờ Việt Nam) ngày 26/3/2014 tại Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai, Trụ sở khối 4, phường Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Sở Giáo dục và Đào tạo kính mời đại diện các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

Nơi nhận:–          Như trên-         Lưu: VT, KHTC

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Nguyễn Anh Ninh