Mời thầu: Dự án mua sắm trang thiết bị Trung tâm phòng chống bệnh xã hội tỉnh Lai Châu.

A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án:

1. Tên cơ quan/ đơn vị: Sở Y tế tỉnh Lai Châu

– Địa chỉ: Phường Đông Phong – thị xã Lai Châu – tỉnh Lai Châu

– Điện thoại: 02313876702 Fax: 02313876916

2. Tên dự án: Dự án mua sắm trang thiết bị Trung tâm phòng chống bệnh xã hội tỉnh Lai Châu.

3. Loại dự án

X

 

 

 

 

 

 

 

– Dự án quan trọng quốc gia:                                    – Dự án thuộc nhóm A

 

 

 

– Dự án thuộc nhóm B                                               – Dự án thuộc nhóm C

– Dự án liên doanh                                                     – Hợp đồng hợp tác kinh doanh

4. Tên chủ đầu tư: Sở Y tế tỉnh Lai Châu

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Gói thầu số 02 cung cấp và lắp đặt các thiết bị sau: Máy đo khúc xạ, đèn soi đáy mắt, bộ dụng cụ đại phẫu mổ mắt, lò đốt rác, máy lắc máu, máy đo nước tiểu 12 thông số, Pipetman cho Trung tâm phòng chống Bệnh xã hội tỉnh Lai Châu

B. Nội dung thông báo mời thầu:

MỜI THẦU CUNG CẤP TRANG THIẾT BỊ TT PHÒNG CHỐNG BỆNH XÃ HỘI LAI CHÂU

– Tên bên mời thầu: Sở Y tế tỉnh Lai Châu

– Tên gói thầu: Gói thầu số 02 cung cấp và lắp đặt các thiết bị sau: Máy đo khúc xạ, đèn soi đáy mắt, bộ dụng cụ đại phẫu mổ mắt, lò đốt rác, máy lắc máu, máy đo nước tiểu 12 thông số, Pipetman cho Trung tâm phòng chống Bệnh xã hội tỉnh Lai Châu.

– Tên dự án: Dự án mua sắm trang thiết bị Trung tâm phòng chống bệnh xã hội tỉnh Lai Châu.

– Nguồn vốn: Chương trình mục tiêu Quốc gia và các nguồn vốn hợp pháp khác.

– Hình thức đầu thầu: đấu thầu rộng rãi trong nước

– Thời gian bán HSMT từ 8 giờ 00 phút, ngày 09 tháng 4 năm 2014 đến trước 08 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 04 năm 2014 trong giờ hành chính.

– Địa điểm bán HSMT: Ban quản lý dự án Sở Y tế;

– Điện thoại: 02313606898 Fax: 02313793896

– Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn)

– Địa chỉ nhận HSDT: Ban quản lý dự án Sở Y tế;

– Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 00 phút  ngày 22/04/2014.

– Bảo đảm dự thầu 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng chẵn)

– HSDT sẽ được mở công khai vào 8 giờ  30 phút ngày 22/04/2014 tại Hội trường ban quản lý dự án Sở Y tế tỉnh Lai Châu.

Sở Y tế tỉnh Lai Châu kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.