Đấu thầu Cung cấp quần áo và nón phòng hộ lao động – Cao su Dầu Tiếng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

–––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

CTY TNHH MTV CAO SU DẦU TIẾNG

Số : 112 / TB-CSDT-LĐTL Bình Dương, ngày 28 tháng 04 năm 2014

 

­ Tên bên mời thầu: CÔNG TY TNHH MTV CAO SU DẦU TIẾNG

­ Tên gói thầu: Cung cấp quần áo và nón phòng hộ lao động.

­ Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi.

­ Nguồn vốn: Vốn lưu động.

Bên mời thầu mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia đấu thầu cho gói thầu nêu trên. Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại:

+Địa chỉ: Phòng Lao động Tiền lương – Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng, thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương.

+Điện thoại: 0650 3561468 Fax: 0650 3522567

Thời gian bán hồ sơ mời thầu: từ ngày 29/04/2014

Thời gian nhận hồ sơ dự thầu: đến hết ngày 08/05/2014

Thời gian mở thầu: dự kiến ngày 12/05/2014

Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng kính mời đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

 

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận :

– Như trên;

– Lưu : VT, LĐTL.