Kế hoạch đấu thầu Dự án: “Sơn màu gỗ các cột, sửa chữa nền sân và thay mới các bia đá khắc tên liệt sĩ Đền tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược, Củ Chi”

I/    Thông tin chung:

1/   Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Ban quản lý công trình Đền tưởng niệm Bến Dược

–   Địa chỉ: Ấp Phú Hiệp – xã Phú Mỹ Hưng – huyện Củ Chi – Thành phố Hồ Chí Minh.

–   Điện thoại/Fax/Email: (08) 37948756 – (08) 37948830  fax: (848) 37948764 – 37948761

2/   Tên dự án: Sơn màu gỗ các cột, sửa chữa nền sân và thay mới các bia đá khắc tên liệt sỹ Đền tưởng niệm Liệt sỹ Bến Dược, Củ Chi

3/   Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu: Quyết định số 33/QĐ-SXD-KTXD  ngày 17/7/2014 của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh.

4/   Chủ đầu tư: Ban quản lý công trình Đền tưởng niệm Bến Dược

II/Nội dung của kế hoạch đấu thầu:

1/   Phần công việc đã thực hiện: có giá trị là 116.915.810 đồng (Một trăm mười sáu triệu, chín trăm mười lăm nghìn, tám trăm mười đồng), cụ thể:

Stt Nộng dung công việc Đơn vị thực hiện Giá trị hợp đồng (đồng) Văn bản phê duyệt
1.1 Tư vấn lập dự án đầu tư Công ty TNHH Xây dựng – Kiến trúc Miền Nam (ACSA) 116.915.810 Quyết định số 46/QĐ–CĐT-BQL ngày 28-7-2012
  TỔNG CỘNG 116.915.810 

 

2. Phần không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu theo quy định: có giá trị là 7.846.607.808 đồng

      (Bảy tỷ tám trăm bốn mươi sáu triệu, sáu trăm lẻ bảy nghìn tám trăm lẻ tám đồng), cụ thể:

STT Nội dung công việc Giá trị
Phần đã thực hiện 5.843.000
2.1 Lệ phí thẩm định dự án 5.843.000
Phần sẽ thực hiện 7.840.764.808
2.2 Chi phí quản lý dự án 480.213.354
2.3 Dự phòng phí 7.287.534.568
2.4 Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán công trình 73.016.886
  TỔNG CỘNG 7.846.607.808
  1.  Phần công việc tổ chức đấu thầu: có giá trị là 28.374.754.382 đồng  (Hai mươi tám tỷ, ba trăm bảy mươi bốn triệu, bảy trăm năm mươi tư nghìn, ba trăm tám mươi hai đồng), cụ thể:
Stt Tên gói thầu Giá gói thầu(Đồng) Nguồn vốn Hình thức lựa chọn nhà thầu Phương thức đấu thầu Thời gian lựa chọn nhà thầu Hình thức hợp đồng Thời gian thực hiện hợp đồng
3.1 Tư vấn lập dự thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán công trình 645.052.837 Vốn Ngân sách Chỉ định thầu 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ Quý III/2014 Trọn gói 60 ngày
3.2 Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói Xây lắp và cung cấp lắp đặt thiết bị 52.298.106 Vốn Ngân sách Chỉ định thầu 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ Quý IV/2014 Trọn gói Từ khi ký hợp đồng đến khi quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu
3.3 Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán 62.355.108 Vốn Ngân sách Chỉ định thầu 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ Quý III/2014 Trọn gói 60 ngày
3.4 Giám sát thi công 507.786.263 Vốn Ngân sách Chỉ định thầu 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ Quý IV/2014 Trọn gói 360 ngày
3.5 Bảo hiểm công trình 53.453.694 Vốn Ngân sách Chỉ định thầu 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ Quý IV/2014 Trọn gói 360 ngày
3.6 Tư vấn kiểm toán 114.072.775 Vốn Ngân sách Chỉ định thầu 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ Quý II/2015 Trọn gói 90 ngày
3.7 Sơn các cột, trần đà Đền chính, tháp Cổng tam quan và Nhà văn bia 3.376.394.438 Vốn Ngân sách Chỉ định thầu 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ Quý IV/2014 Theo đơn giá cố định 180 ngày
3.8 Xây dựng bệ bia, khắc tên liệt sỹ và hoa văn bằng đồng gắn dưới bệ bia trong Đền 2.601.563.631 Vốn Ngân sách Chỉ định thầu 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ Quý IV/2014 Theo đơn giá cố định 240 ngày
3.9 Lát đá sân Đền tưởng niệm Liệt sỹ Bến Dược 15.523.803.230 Vốn Ngân sách Chỉ định thầu 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ Quý IV/2014 Theo đơn giá cố định 210 ngày
4.0 Lắp đặt và mua sắm thiết bị hệ thống phần mềm và camera truy tìm liệt sỹ 5.437.974.300 Vốn Ngân sách Chỉ định thầu 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ Quý IV/2014 Trọn gói 180 ngày
  TỔNG CỘNG 28.374.754.382