Kết quả lựa chọn Nhà Thầu Dự án “Nạo vét duy tu luồng Hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2014”

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU DỰ ÁN NẠO VÉT DUY TU LUỒNG HÀNG HẢI

SÀI GÒN – VŨNG TÀU NĂM 2014

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam

– Địa chỉ: số 10 đường 3/2, phường 8, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

– Điện thoại: 0643.854457;                   Fax: 0643.858312

E-mail: Office@vms-south.vn

2. Tên dự án: Nạo vét duy tu luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2014

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

– Tên gói thầu: Thi công nạo vét duy tu luồng.

– Hình thức lựa chọn nhà thầu: đấu thầu rộng rãi.

– Giá gói thầu: 42.078.117.803 Việt Nam đồng.

(Bằng chữ: Bốn mươi hai tỷ, không trăm bẩy mươi tám triệu, một trăm mười bẩy nghìn, tám trăm linh ba đồng./.)

– Giá trúng thầu: 41.099.084.697 Việt Nam đồng.

(Bằng chữ: Bốn mươi mốt tỷ, không trăm chín mươi chín triệu, không trăm tám mươi tư nghìn, sáu trăm chín mươi bẩy đồng./.)

– Nhà thầu trúng thầu: Liên doanh Công ty TNHH Hàng hải Sao Mai – Công ty TNHH Trục vớt Song Thương – Công ty TNHH Xây dựng và TM Tường Vy

– Quyết định số: 2041/QĐ-TCTBDDATHHMN ngày 06/9/2014 do Tổng giám đốc Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam phê duyệt

– Hình thức hợp đồng: đơn giá cố định.

– Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày.

Thông  báo này cung cấp để các Nhà thầu khác được biết.

Tổng công ty Bảo đảm hàng hải miền Nam.