Thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu Dự án: “Nạo vét duy tu luồng hàng hải Soài Rạp – Hiệp Phước năm 2014”

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam

– Địa chỉ: Số 10 đường 3/2, phường 8, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

– Điện thoại: 0643.854457;     Fax: 0643.858312

E-mail: Office@vms-south.vn

 2. Tên dự án: Nạo vét duy tu luồng hàng hải Soài Rạp – Hiệp Phước năm 2014

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

– Tên gói thầu: Thi công nạo vét duy tu luồng.

– Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi.

– Giá gói thầu (Việt Nam đồng): 44.733.278.020.

(Bằng chữ: Bốn mươi bốn tỷ, bẩy trăm ba mươi ba triệu, hai trăm bẩy mươi tám nghìn, không trăm hai mươi đồng./.)

– Giá trúng thầu (Việt Nam đồng): 40.807.972.771.

(Bằng chữ: Bốn mươi tỷ, tám trăm linh bẩy triệu, chín trăm bẩy mươi hai nghìn, bẩy trăm bẩy mươi mốt đồng./.)

– Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Công ty TNHH Hàng hải Sao Mai-Công ty TNHH Trục vớt Song Thương.

– Quyết định phê duyệt: Quyết định số 2138/QĐ-TCTBĐATHHMN ngày 15/9/2014 do Tổng Giám đốc Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam phê duyệt.

– Hình thức hợp đồng: Đơn giá cố định.

– Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày.

Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thong báo để các Nhà thầu khác được biết.