Thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu Dự án: “Nạo vét duy tu luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải năm 2014”

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

DỰ ÁN “NẠO VÉT DUY TU LUỒNG HÀNG HẢI VŨNG TÀU – THỊ VẢI NĂM 2014”

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam

– Địa chỉ: Số 10 đường 3/2, phường 8, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

– Điện thoại: 0643.854457;     Fax: 0643.858312     E-mail: Office@vms-south.vn

  2. Tên dự án: Nạo vét duy tu luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải năm 2014

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

– Tên gói thầu: Thi công nạo vét duy tu luồng.

– Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi.

–  Giá gói thầu: 67.943.114.668 đ

(Bằng chữ: Sáu mươi bảy tỷ, chín trăm bốn mươi ba triệu, một trăm mười bốn nghìn, sáu trăm sáu mươi tám đồng./.).

– Giá trúng thầu: 60.470.272.028 đ

(Bằng chữ: Sáu mươi tỷ, bốn trăm bảy mươi triệu, hai trăm bảy mươi hai nghìn, không trăm hai mươi tám đồng./.).

– Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Công ty TNHH Hàng hải Sao Mai – Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tường Vy.

– Quyết định phê duyệt: Quyết định số 2278/QĐ-TCTBĐATHHMN ngày 26/9/2014 do Tổng Giám đốc Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam phê duyệt.

– Hình thức hợp đồng: Đơn giá cố định.

– Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày.

Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo để các Nhà thầu được biết.