Mời chào hàng: San lấp mặt bằng Khu tái định cư phường Trung Kiên

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị (Chủ đầu tư/Bên mời thầu/Ban quản lý dự án được giao nhiệm vụ đăng ký thông báo mời chào hàng): Ban quản lý dự án công trình đường vào trung tâm xã Trung Thạnh

– Địa chỉ: KV Phụng Thạnh 1, quốc lộ 91, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ.

– Điện thoại/Fax/E-mail: 07103. 851 371  fax: 07103. 610505

2. Tên dự án: Đường vào trung tâm xã Trung Thạnh, huyện Thốt Nốt (nay là huyện Cờ Đỏ)

3. Loại dự án (điền dấu X vào ô phù hợp):

– Dự án quan trọng quốc gia: – Dự án thuộc nhóm A:
– Dự án thuộc nhóm B: x – Dự án thuộc nhóm C:
– Dự án liên doanh: – Hợp đồng hợp tác kinh doanh:
  – Dự án, dự toán khác:

4. Tên chủ đầu tư:  Ủy ban nhân dân quận Thốt Nốt

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời chào hàng: San lấp mặt bằng Khu tái định cư phường Trung Kiên

B. Nội dung thông báo mời chào hàng: 

– Tên Bên mời thầu: Ban quản lý dự án công trình đường vào trung tâm xã Trung Thạnh.

– Tên gói thầu: San lấp mặt bằng Khu tái định cư phường Trung Kiên.

– Tên dự án: Đường vào trung tâm xã Trung Thạnh, huyện Thốt Nốt (nay là huyện Cờ Đỏ).

– Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

– Hình thức đấu thầu: chào hàng cạnh tranh trong nước.

Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh: từ 09h00 ngày 18/11/2014 đến 09h00 ngày 25/11/2014 (trong giờ làm việc).

– Giá bán 01 bộ hồ sơ: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng).

– Địa chỉ phát hành và tiếp nhận hồ sơ: Ban quản lý dự án đường vào trung tâm xã Trung Thạnh. Địa chỉ: Quốc lộ 91, khu vực Phụng Thạnh 1, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. Điện thoại: 0710.3851371, Fax: 0710.3610505.

– Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: Chậm nhất trước 09h00 ngày 25/11/2014.

– Thời gian mở hồ sơ đề xuất: 09h10 ngày 25/11/2014.

Ban quản lý dự án đường vào trung tâm xã Trung Thạnh mời những nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tham gia gói thầu nêu trên.