Mời chào hàng: Xây lắp Nhà văn hóa xã Ký Phú, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng huyện Đại Từ

– Địa chỉ: Thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên (tầng 03, nhà tiếp dân và làm việc các cơ quan – UBND huyện Đại Từ).

– Điện thoại/Fax/E-mail: 0280.3824.509; Fax: 0280.3824.509.

2. Tên dự án: Nhà văn hóa xã Ký Phú, huyện Đại Từ

3. Loại dự án (điền dấu X vào ô phù hợp):

– Dự án quan trọng quốc gia: – Dự án thuộc nhóm A:
– Dự án thuộc nhóm B: – Dự án thuộc nhóm C: X
– Dự án liên doanh: – Hợp đồng hợp tác kinh doanh:
– Dự án, dự toán khác:

4. Tên chủ đầu tư: UBND huyện Đại Từ

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời chào hàng: Xây lắp Nhà văn hóa xã Ký Phú, huyện Đại Từ

B. Nội dung thông báo chào hàng

– Tên Bên mời thầu: Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng huyện Đại Từ.

– Tên gói thầu: Xây lắp nhà văn hóa xã Ký Phú, huyện Đại Từ (dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ).

– Tên dự án: Nhà văn hóa xã Ký Phú, huyện Đại Từ.

– Nguồn vốn: Vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác.

– Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

– Thời gian bán HSYC: Từ 08 giờ, ngày 08 tháng 12 năm 2014 đến trước 08 giờ, ngày 16 tháng 12 năm 2014 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm bán HSYC: Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng huyện Đại Từ.

– Địa chỉ: Thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên (tầng 03, nhà tiếp dân và làm việc các cơ quan – UBND huyện Đại Từ).

– Điện thoại/Fax/E-mail: 02803.824.509; Fax: 0280.3824.509.

– Giá bán 01 bộ HSYC: 1.000.000 đồng.

– Địa chỉ nhận HSĐX: Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng huyện Đại Từ.

– Địa chỉ: Thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên (tầng 03, nhà tiếp dân và làm việc các cơ quan – UBND huyện Đại Từ).

– Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 00 phút ngày 16/12/2014.

– Bảo đảm dự thầu: 25.800.000 đồng

(Hai mươi lăm triệu tám trăm nghìn đồng chẵn),

Đồng tiền sử dụng: Đồng Việt Nam,

Hình thức bảo đảm dự thầu: Bằng tiền mặt hoặc thư bảo lãnh của ngân hàng, tổ chức hành chính do một ngân hàng, tổ chức tài chính hoạt động hợp pháp phát hành.

Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: Chậm nhất là trước 08 giờ, ngày 16 tháng 12 năm 2014.

Kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSĐX tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.