Mời Thầu: Đấu giá thanh lý tài sản hết thời gian khấu hao

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông

– Địa chỉ: Xã Ia Drăng – huyện Chư Prông – tỉnh Gia Lai – Việt Nam

– Điện thoại: 0977.416.700 (gặp Mr Lịch) /Fax: (059) 3790024

– Email: tronglich.eco@gmail.com

2. Tên dự án: Thanh lý tài sản cố định hết thời gian khấu hao

3. Loại dự án:

– Dự án quan trọng quốc gia: – Dự án thuộc nhóm A:
– Dự án thuộc nhóm B: – Dự án thuộc nhóm C:
– Dự án liên doanh: – Hợp đồng hợp tác kinh doanh:
   Dự án, dự toán khác: X

4. Tên chủ tài sản: Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời đấu giá: Đấu giá thanh lý tài sản

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI ĐẤU GIÁ:

 – Bên mời đấu giá: Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông

 – Tên dự án: Thanh lý tài sản cố định hết thời gian khấu hao.

 – Tên gói thầu: Đấu giá thanh lý tài sản.

 – Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh cao su.

 – Hình thức đấu giá: Đấu giá công khai, bỏ phiếu kín 02 vòng.

 – Thời gian phát hành Hồ sơ mời đấu giá: từ 07 giờ 30 phút, ngày 08/6/2015 đến hết ngày 15/6/2015 (trong giờ hành chính).

 – Địa điểm phát hành hồ sơ mời đấu giá: Phòng Kế hoạch Vật tư –  Công ty TNHH MTV Cao su Chư PrôngXã Ia Drăng – huyện Chư Prông – tỉnh Gia Lai – Việt Nam.

 – Giá bán 1 bộ Hồ sơ mời đấu giá: 0 VND (không đồng)

– Địa chỉ nhận Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Phòng Kế hoạch Vật tư – Công ty TNHH MTV Cao su Chư PrôngXã Ia Drăng – huyện Chư Prông – tỉnh Gia Lai – Việt Nam.

 – Thời điểm nhận Hồ sơ đăng ký: Trước 09 giờ ngày 16 tháng 06 năm 2015.

 –  Tiền đặt trước: 15% giá khởi điểm, đối với từng tài sản thanh lý mà tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá.

Hình thức bảo đảm là thư bảo đảm (bản gốc) do một Ngân hàng đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành.  

          Phiên đấu giá được mở công khai vào 09 giờ (giờ Việt Nam), ngày 16 tháng 6 năm 2015, tại Văn Phòng Công ty TNHH MTV Cao su Chư PrôngXã Ia Drăng – huyện Chư Prông – tỉnh Gia Lai – Việt Nam.

          Công ty TNHH MTV Cao su Chư kính mời các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá vào thời gian và địa điểm nêu trên.