Mời Thầu: Nạo vét duy tu luồng hàng hải Sông Dinh năm 2015

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam

– Địa chỉ: Số 10 đường 3/2, phường 8, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

– Điện thoại/Fax/E-mail: 0643 854457/ 0643 858312/ office@vms-south.vn.

2. Tên dự án/ công trình: Nạo vét duy tu luồng hàng hải Sông Dinh năm 2015

3. Loại dự án ( điền dấu X vào ô phù hợp):

– Dự án quan trọng quốc gia:                                      – Dự án thuộc nhóm A:          

– Dự án thuộc nhóm B:                                               – Dự án thuộc nhóm C:

– Dự án liên danh:                                                       – Hợp đồng hợp tác kinh doanh:

                                                                                           – Dự án, dự toán khác:         X       

4. Chủ đầu tư: Cục Hàng hải Việt Nam – Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu:

 “Gói thầu số 6: Thi công nạo vét duy tu luồng”.

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

– Tên bên mời thầu: Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam.

– Tên gói thầu: “Gói thầu số 6: Thi công nạo vét duy tu luồng”.

– Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ.

– Tên dự án/ công trình: Nạo vét duy tu luồng hàng hải Sông Dinh năm 2015.

– Nguồn vốn: Nguồn vốn NSNN cấp để thực hiện nạo vét duy tu luồng hàng hải năm 2015.

– Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước (01 giai đoạn/ 01 túi hồ sơ).

– Thời gian bán HSMT từ 08 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 6 năm 2015 đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 03 tháng 7 năm 2015 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm bán HSMT: Trụ sở Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam – địa chỉ số 10 đường 3/2, phường 8, thành phố Vũng Tàu. Số fax 0643 858312, điện thoại liên hệ 0643 852637.

– Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn).

– Địa chỉ nhận HSDT: Phòng Kinh tế- Kế hoạch- Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam- số 10 đường 3/2, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

– Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 00 phút, ngày 03 tháng 7 năm 2015.

– Bảo đảm dự thầu: 30.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi triệu đồng chẵn).

Bảo lãnh dự thầu phải do một ngân hàng, tổ chức tài chính hoạt động hợp pháp phát hành.

            HSDT sẽ được mở công khai vào 10 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), ngày 03 tháng 7 năm 2015, tại địa chỉ số 10 đường 3/2, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

            Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam kinh mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.