Mời chào hàng: Mua sắm, lắp đặt hàng hóa thiết bị cho trường mầm non

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Ban QLDA Khu đô thị Mỗ Lao

– Địa chỉ:  tầng 2 tòa nhà CC02, khu đô thị Mỗ Lao, quận Hà Đông, TP. Hà Nội;

–  Điện thoại: (043) 3560208.

2. Tên dự án:

4. Chủ đầu tư: Ban QLDA Khu đô thị Mỗ Lao

5. Tên gói thầu: Mua sắm, lắp đặt hàng hóa thiết bị

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG:

  • Gói thầu: Mua sắm, lắp đặt hàng hóa thiết bị;
  • Thuộc Dự án: Mua sắm trang thiết bị cho trường mầm non khu A, khu đất dịch vụ Yên Nghĩa, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội;
  • Nguồn vốn: Ngân sách quận Hà Đông;
  • Bên mời thầu: Ban QLDA Khu đô thị Mỗ Lao;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh;
  • Thơi gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00 ngày 23/07/2015 đến 09 giờ 00 ngày 30/07/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Ban QLDA Khu đô thị Mỗ Lao, tầng 2 tòa nhà CC02, khu đô thị Mỗ Lao, quận Hà Đông, TP. Hà Nội;
  • Điện thoại: (043) 3560208;
  • Giá bán: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng);
  • Hạn cuối nhận HSĐX: 09 giờ 00 ngày 30/07/2015.