Mời thầu: Điện động lực, ánh sáng Nhà máy sợi Nam Định

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Tập đoàn Dệt May Việt Nam

– Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà Sentinel Place 41A Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội;

–  Điện thoại: 04 38 257700 ; Fax: 04 3 8262269.

2. Tên dự án: Nhà máy sợi Nam Định tại KCN Hòa Xá, tỉnh Nam Định

4. Chủ đầu tư: Tập đoàn Dệt May Việt Nam

5. Tên gói thầu: Gói thầu số 14- Điện động lực, ánh sáng

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thu: Gói thầu số 14 – Điện động lực, ánh sáng;
  • Thuc Dự án: Nhà máy sợi Nam Định tại KCN Hòa Xá, tỉnh Nam Định;
  • Ngun vn: Vốn chuyển mục đích sử dụng đất + vốn vay thương mại;
  • Bên mi thu: Tập đoàn Dệt May Việt Nam;
  • Hình thc la chọn nhà thu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
  • Thi gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 27/07/2015 đến 09 giờ 00 ngày 06/08/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Tập đoàn Dệt May Việt Nam, Tầng 7, Tòa nhà Sentinel Place 41A Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội;
  • Điện thoại: 04 38 257700 ; Fax: 04 3 8262269;
  • Giá bán: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng);
  • Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 ngày 06/08/2015.