Mời Thầu: Xây dựng đê bao chống ngập úng vùng trũng huyện Ngã Năm, Sóc Trăng

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Ban Quản lý Dự án xây dựng các công trình Ngành Nông nghiệp tỉnh Sóc Trăng

– Địa chỉ:  số 08, đường Hùng Vương, Phường 06, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng;

– Điện thoại/Fax: 0793.620798.

2. Tên dự án: Xây dựng đê bao chống ngập úng vùng trũng huyện Ngã Năm (nay là thị xã Ngã Năm), tỉnh Sóc Trăng

4. Chủ đầu tư: Ban Quản lý Dự án xây dựng các công trình Ngành Nông nghiệp tỉnh Sóc Trăng

5. Tên gói thầu: XL số 07: Thi công 1 kênh, tháo lắp điện, cầu trên kênh; 7 trạm bơm; 3 kênh dẫn trạm bơm và 5 cõng 3,5m. 1 kênh: Rạch Tư Bảy. 7 trạm bơm: Mỹ Phước 1, 9 Thiện, Sáu Nhỏ, Bảy Khanh, Mỹ Tường A, Mỹ Tường B. 3 kênh dẫn trạm bơm: Mỹ Phước 1, kênh Hai Kiệt (TB Mỹ Tường A), kênh Hai Lức (TB Mỹ Tường B). 5 cống 3,5m: Mỹ Phuớc 1, 500 (TB Mỹ Phước 1), Bảy Khanh, cống Hai Kiệt (TB Mỹ Tương A), cống Hai Lức (TB Mỹ Tương B)

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: XL số 07: Thi công 1 kênh, tháo lắp điện, cầu trên kênh; 7 trạm bơm; 3 kênh dẫn trạm bơm và 5 cõng 3,5m. 1 kênh: Rạch Tư Bảy. 7 trạm bơm: Mỹ Phước 1, 9 Thiện, Sáu Nhỏ, Bảy Khanh, Mỹ Tường A, Mỹ Tường B. 3 kênh dẫn trạm bơm: Mỹ Phước 1, kênh Hai Kiệt (TB Mỹ Tường A), kênh Hai Lức (TB Mỹ Tường B). 5 cống 3,5m: Mỹ Phuớc 1, 500 (TB Mỹ Phước 1), Bảy Khanh, cống Hai Kiệt (TB Mỹ Tương A), cống Hai Lức (TB Mỹ Tương B);
  • Thuộc Dự án: Xây dựng đê bao chống ngập úng vùng trũng huyện Ngã Năm (nay là thị xã Ngã Năm), tỉnh Sóc Trăng;
  • Nguồn vốn: vốn chương trình SP-RCC;
  • Bên mời thầu: Ban Quản lý Dự án xây dựng các công trình Ngành Nông nghiệp tỉnh Sóc Trăng;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
  • Thời gian bán HSMT: từ 07 giờ 30 ngày 13/08/2015 đến 10 giờ 30 ngày 24/08/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Ban QLDA xây dựng các công trình Ngành Nông nghiệp tỉnh Sóc Trăng, số 08, đường Hùng Vương, Phường 06, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. Điện thoại/Fax: 0793.620798;
  • Giá bán: 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng);
  • Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 30 ngày 24/08/2015.