Mời Thầu: Xây lắp Nâng công suất Trạm biến áp 110kV Quang Minh

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Ban QLDA lưới điện Hà Nội

– Địa chỉ:  P1103, tầng 11, Tòa tháp B EVN, 11 Cửa Bắc, quận Ba Đình, TP. Hà Nội;

–  Điện thoại:

2. Tên dự án: Nâng công suất Trạm biến áp 110kV Quang Minh

4. Chủ đầu tư: Ban QLDA lưới điện Hà Nội

5. Tên gói thầu: Gói thầu 5: Xây lắp

(Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Gói thầu 5: Xây lắp  (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)
  • Thuộc Dự án: Nâng công suất Trạm biến áp 110kV Quang Minh
  • Nguồn vốn: Vay tín dụng thương mại
  • Bên mời thầu: Ban QLDA lưới điện Hà Nội
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng giờ trong nước
  • Thời gian bán HSMT: từ 14 giờ 00 ngày 10/09/2015 đến 14 giờ 00 ngày 21/09/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm: Ban QLDA Lưới điện Hà Nội- P1103, tầng 11, Tòa tháp B EVN, 11 Cửa Bắc, quận Ba Đình, TP. Hà Nội
  • Giá bán: 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng)
  • Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 ngày 21/09/2015.