Kết quả đấu thầu: Nạo vét duy tu luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải năm 2015

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam

– Địa chỉ: Số 10 đường 3/2, phường 8, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

– Điện thoại: 0643.854457;       Fax: 0643.858312

– E-mail: Office@vms-south.vn

2. Tên dự án/ Công trình: Nạo vét duy tu luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải năm 2015

B. NỘI DUNG CHÍNH VỀ KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU:

1. Tên gói thầu: Gói thấu số 6: Thi công nạo vét duy tu luồng

2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước (01 giai đoạn/ 02 túi hồ sơ)

3. Giá gói thầu: 109.492.168.330 VNĐ

(Bằng chữ: Một trăm lẻ chín tỉ, bốn trăm chín mươi hai triệu, một trăm sáu mươi tám nghìn, ba trăm ba mươi đồng).

4. Giá trúng thầu: 102.938.674.627 VNĐ

(Bằng chữ: Một trăm lẻ hai triệu, chín trăm ba mươi tám triệu, sáu trăm bẩy mươi tư nghìn, sáu trăm hai mươi bẩy đồng).

5. Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tường Vy;

6. Quyết định phê duyệt: Quyết định số ……/QĐ-TCTBĐATHHMN ngày 11/9/2015do Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam phê duyệt;

7. Hình thức hợp đồng: Theo Đơn giá cố định;

8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 70 ngày.