Kết quả đấu thầu: Cung cấp lắp đặt thảm trải cho nhà khách Đầm Vạc

THÔNG BÁO

Kết quả đấu thầu gói thầu mua sắm hàng hóa số 02:

CUNG CẤP LẮP ĐẶT THẢM TRẢI CHO NHÀ KHÁCH ĐẦM VẠC

Kính gửi:     – Công ty CP sản xuất và thương mại Kỳ Hoài (địa chỉ: Số 90, đường Hai Bà Trưng, P. Hùng Vương, TX. Phúc Yên – tỉnh Vĩnh Phúc)

– Công ty TNHH Hoàng Anh Phúc Yên (Số 185, đường Trần Phú – Vĩnh Phúc)

– Cửa hàng nội thất Hoàng Anh (Số 90, Trần Hưng Đạo, P. Trưng Trắc – Phúc Yên – Vĩnh Phúc)

Căn cứ vào Luật đấu thầu số 43/2013/QH13, ngày 26/11/2013;

Căn cứ vào Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu;

Căn cứ Thông tư số 68/2014/NĐ-CP ngày 26/4/2012 của Bộ Tài Chính về Quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị – xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp,đơn vị vũ trang nhân dân;

Căn cứ Quyết định số     -QĐ/VPTU ngày   /10/2015 của Chánh văn phòng tỉnh ủy V.v phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu mua sắm hàng hóa số 02: Cung cấp lắp đặt thảm trải sàn  cho nhà khách Đầm Vạc;

Văn phòng tỉnh ủy Vĩnh Phúc thông báo kết quả thầu gói thầu nêu trên với những nội dung sau:

  1. Nội dung kết quả trúng thầu:
  • Nhà thầu trúng thầu: Công ty CP sản xuất và thương mại Kỳ Hoài
  • Giá trúng thầu: 498.575.000đ (Bốn trăm chín mươi tám triệu, năm trăm bảy lăm nghìn đồng chẵn)
  • Thời gian thi công: 5 ngày;
  • Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói;
  • Thời điểm trả bảo lãnh: Theo quy định của hồ sơ yêu cầu;
  • Kế hoạch hoàn thiện và ký kết hợp đồng: Bên mời thầu sẽ thông báo đến nhà thầu trúng thầu khi có kế hoạch cụ thể.
  1. Các nhà thầu không trúng thầu và lý do không trúng:

Công ty TNHH Hoàng Anh Phúc Yên  và Cửa hàng nội Hoàng Anh không đáp ứng yêu cầu về tính đầy đủ và hợp lệ của HSĐX cụ thể như sau:

  • Công ty TNHH Hoàng Anh Phúc Yên:  

– Số lượng hồ sơ đề xuất còn chửa đủ theo yêu cầu của HSYC (Nhà thầu nộp 01 bộ hồ sơ gốc) – hình thức trình  bày hồ sơ không đáp ứng yêu cầu trong HSYC;

– Không đưa ra hồ sơ xác minh tính hợp lệ và năng lực kinh nghiệm theo yêu cầu của HSYC;

  • Cửa hàng nội Hoàng Anh:

– Số lượng hồ sơ đề xuất còn chưa đủ theo yêu cầu của HSYC (Nhà thầu nộp 01 bộ hồ sơ gốc) – hình thức trình  bày hồ sơ không đáp ứng yêu cầu trong HSYC;

 – Không đưa ra hồ sơ xác minh tính hợp lệ và năng lực kinh nghiệm theo yêu cầu của HSYC;

Văn phòng Tỉnh ủy Vĩnh Phúc thông báo kết quả đấu thầu gói thầu trên cho các nhà thầu tham dự được biết.Và đề nghị Công ty CP sản xuất và thương mại Kỳ Hoài đến Văn phòng tỉnh ủy Vĩnh Phúc đề thương thảo ký kết hợp đồng mua sắm gói thầu trên vào 14 giờ ngày 05 tháng 11 năm 2015.