Mời Thầu: Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa Đường ngang Km 1363+290, tuyến Đường sắt Hà Nội – Tp Hồ Chí Minh

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan /đơn vị đăng ký Thông báo: Phân ban quản lý CSHT đường sắt khu vực III

– Địa chỉ: 136 Hàm Nghi, quận 1, TP.Hồ Chí Minh.

– Điện thoại: 08 38213010 / Fax 08 38210632 / phanban3@gmail.com

2. Tên dự án: “Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa đường ngang hợp pháp nhưng vi phạm điều lệ đường ngang(Sửa chữa lớn năm 2012-2013), tuyến Đường sắt Hà Nội – Tp Hồ Chí Minh

3. Loại Dự án: Dự án thuộc nhóm C

4. Tên chủ đầu tư: Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: “Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa đường ngang hợp pháp nhưng vi phạm điều lệ đường ngang (Sửa chữa lớn năm 2012-2013): Đường ngang Km 1363+290, tuyến Đường sắt Hà Nội – Tp Hồ Chí Minh”

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

– Tên bên mời thầu: Tổng công ty ĐSVN (Phân ban quản lý CSHT đường sắt khu vực III).

– Tên gói thầu“Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa đường ngang hợp pháp nhưng vi phạm điều lệ đường ngang (Sửa chữa lớn năm 2012-2013): Đường ngang Km 1363+290, tuyến Đường sắt Hà Nội – Tp Hồ Chí Minh”

– Tên dự án: “Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa đường ngang hợp pháp nhưng vi phạm điều lệ đường ngang (Sửa chữa lớn năm 2012-2013), tuyến Đường sắt Hà Nội – Tp Hồ Chí Minh”

– Nguồn vốn : Sự nghiệp kinh tế năm 2015.

– Hình thức lựa chọn nhà thầu: Rộng rãi/ trong nước.

– Thời gian bán HSMT từ 08 giờ 00 ngày 25/11/2015 đến truớc 08 giờ 25 ngày 04/12/2015.

– Địa điểm bán hồ sơ: Phân ban quản lý CSHT đường sắt khu vực III, 136 Hàm  Nghi, quận 1, TP. Hồ Chí Minh

– Giá bán 1 bộ HSMT : 1.000.000 đồng. (Một triệu đồng).

– Địa chỉ nhận HSDT: Phân ban quản lý CSHT đường sắt khu vực III, 136 Hàm  Nghi, quận 1, TP. Hồ Chí Minh

– Thời điểm đóng thầu:   08 giờ 25 ngày 04/12/2015.

– Bảo đảm dự thầu: 11.000.000 đồng / Thư bảo lãnh của Ngân Hàng

– Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai:

         + Vào lúc 08 giờ 30 ngày 04/12/2015

        + Tại Phân ban quản lý CSHT đường sắt khu vực III, 136 Hàm  Nghi, quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Kính mời đại diện các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nói trên.