Kết quả đấu thầu gói: Mua sắm thiết bị cải tạo, nâng cấp bãi chôn lấp rác thải Nước Hai, Hòa An, Cao Bằng

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Công ty TNHH Đầu tư Phát triển và Môi trường

– Địa chỉ: Số 103 phố Xuân Trường, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

– Điện thoại/Fax/E-mail: 0263 852 048

2. Tên dự án: Cải tạo, nâng cấp bãi chôn lấp rác thải thị trấn Nước Hai huyện Hòa An tỉnh Cao Bằng.

B. NỘI DUNG CHÍNH VỀ KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU:

–  Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị;

–  Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;

–   Giá gói thầu (Triệu đồng): 2.351,000;

–  Giá trúng thầu (Triệu đồng): 2.349,400;

–  Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần Phúc Hưng;

–  Quyết định phê duyệt: Quyết định số 39/QĐ-ĐTPT&MT ngày 24/11/2015;

 Hình thức hợp đồng: Trọn gói;

–  Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.