Mời chào hàng: Mua sắm công cụ dụng cụ lắp đặt hệ thống thu thập dữ liệu công tơ điện tử

Tên bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 31 đường Hoàng Văn Thụ, phường Phan Đình Phùng, Thành Phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02803601406; Fax 02803750958; Email: mylehappy@gmail.com.

Mã số thuế: 0100100417006

Nội dung thông báo mời chào hàng:

 1. Tên gói thầu: Gói thầu số 1: Mua sắm công cụ dụng cụ
 • Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa
 • Nội dung chính của gói thầu: Mua sắm công cụ dụng cụ phục vụ Lắp đặt hệ thống thu thập dữ liệu công tơ điện tử không có RF trên 23 TBA thuộc Điện lực Thành phố Sông Công
 • Thời gian thực hiện hợp đồng: Quý 2 năm 2016
 1. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Lắp đặt hệ thống thu thập dữ liệu công tơ điện tử không có RF trên 23 TBA thuộc Điện lực Thành phố Sông Công
 2. Nguồn vốn: Chi phí SXKD năm 2016 của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc cấp cho Công ty Điện lực Thái Nguyên
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
 5. Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00’, ngày 11 tháng 4 năm 2016 đến trước 09 giờ 00’, ngày 16 tháng 04 năm 2016.
 6. Địa điểm phát hành HSYC: Phòng Vật tư – Công ty Điện lực Thái Nguyên. Địa chỉ: Số 31 đường Hoàng Văn Thụ, phường Phan Đình Phùng, Thành Phố Thái Nguyên.
 7. Giá bán 01 bộ HSYC: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn)
 8. Bảo đảm dự thầu:
 • Giá trị bảo đảm dự thầu bằng 1,5% giá gói thầu: 44.315.015 VNĐ (Bốn mươi bốn triệu, ba trăm mười năm nghìn, không trăm mười năm đồng)
 • Hình thức bảo đảm dự thầu: Bảo lãnh ngân hàng.
 1. Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 10’, ngày 16 tháng 04 năm 2016.
 2. Thời điểm mở thầu: 08 giờ 20’, ngày 16 tháng 04 năm 2016.