Mời Thầu: Thi công đắp hoàn thiện mặt cắt, cứng hóa mặt đê Hồng Hà I từ K147+100 đến K147+700

Tên bên mời thầu: BQL DỰ ÁN XÂY DỰNG NN & PTNN THÁI BÌNH

Địa chỉ: Số 01, đường Lê Lợi, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Điện thoại/fax/email: 0363. 734.461.

Mã số thuế: Không.

Nội dung thông báo mời thầu:

 1. Tên gói thầu: Gói thầu số 20: Thi công đắp hoàn thiện mặt cắt, cứng hóa mặt đê Hồng Hà I từ K147+100 đến K147+700.

(Dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)

– Loại gói thầu: Xây lắp.  

– Nội dung chính của gói thầu: Đắp hoàn thiện mặt cắt đê đảm bảo bề rộng nền đê B=7m, cứng hóa mặt đê bằng bê tông mác 300 rộng 6m, dầy 25cm; Xây dựng điếm canh đê 1 tầng diện tích 34m2.

– Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày.        

 1. Tên dự án (hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên): Nâng cấp hệ thống đê Hồng Hà I từ K133 đến K150 và từ K150 đến K160 (từ Nhật Tảo đến Tân Đệ), giai đoạn 1, từ K139+400 đến K141+100 và từ K142+100 đến K146+100 và kè Nhật Tảo.
 2. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

(Năm 2016 đã được bố trí vốn tại Quyết định số 182/QĐ- UBND ngày 18/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình)

 1. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
 2. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
 3. Thời gian phát hành HSMT: từ 07 giờ 30 phút, ngày 16 tháng 4 năm 2016 đến trước 08 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 4 năm 2016.
 4. Địa điểm phát hành HSMT: Ban quản lý dự án xây dựng Nông nghiệp và PTNT Thái Bình, số 01, đường Lê Lợi, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.
 5. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng).
 6. Bảo đảm dự thầu:

– Số tiền: 44.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi bốn triệu đồng).

– Hình thức: Bảo lãnh của Ngân hàng có uy tín được người đại diện theo pháp luật của Ngân hàng ký bảo lãnh hoặc người được người đại diện theo pháp luật của Ngân hàng uỷ quyền ký bảo lãnh.

 1. Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 4 năm 2016.
 2. Thời điểm mở thầu: 08 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 4 năm 2016.

(Có quyết định phân giao nhiệm vụ của Ban quản lý dự án kèm theo)