Mời chào hàng: Mua vật tư, hóa chất năm 2016 cho đề tài mã số mã số: VAST.ĐLT02/15-16

Tên bên mời thầu: VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU

Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại/fax/email: 04.37564129, 04.37568870;      fax: 0438360705

Mã số thuế: 0100405465

Nội dung thông báo mời chào hàng:

 1. Tên gói thầu: Mua vật tư, hóa chất năm 2016 cho đề tài mã số mã số: VAST.ĐLT02/15-16(Gói thầu số 11)
 2. Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa
 • Nội dung chính của gói thầu: Mua vật tư, hóa chất phục vụ nghiên cứu cho đề tài “Chế tạo, nghiên cứu cảm biến khí trên cơ sở điốt Scottky kim loại/nano-oxit kim loại hoạt động ở nhiệt độ phòng” mã số VAST.ĐLT02/15-16.
 • Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày
 1. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Đề tài: Chế tạo, nghiên cứu cảm biến khí trên cơ sở điốt Scottky kim loại/nano-oxit kim loại hoạt động ở nhiệt độ phòng”
 2. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước (chào hàng cạnh tranh rút gọn)
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 túi hồ sơ
 5. Thời gian phát hành bản YCBG: từ 08 giờ 00, ngày 25 tháng 4 năm 2016 đến trước 10giờ 00, ngày 28tháng 4năm 2016 (trong giờ hành chính).
 6. Địa điểm phát hành HSYC: Phòng 320 tầng 3 nhà A2 Viện Khoa học vật liệu, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Đ: 04.37568870 Fax: 04.38360705
 7. Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 00, ngày 28 tháng 4 năm 2016
 8. Thời điểm mở thầu: 10 giờ 30, ngày 28 tháng 04 năm 2016.