Mời chào hàng: Mua hóa chất, vật tư y tế tiêu hao năm 2016

Tên bên mời thầu: Trung tâm Bảo vệ sức khỏe lao động & Môi trừơng Đồng Nai

Địa chỉ: Quốc lộ 51, Phường Long Bình Tân, Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Điệnthoại: 0613.834493/fax:0613.835.399/email:dsphung.tran@gmail.com

Mã số thuế: 3600364815

Nội dung thông báo mời chào hàng:

 1. Tên gói thầu: Đấu thầu mua hóa chất, vật tư y tế tiêu hao năm 2016
 • Loại gói thầu: mua sắm hàng hóa
 • Nội dung chính của gói thầu: Mua hóa chất, vật tư y tế tiêu hao năm 2016của Trung tâm Bảo vệ sức khỏe lao động và môi trường
 • Thời gian thực hiện hợp đồng: Tối đa 365 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
 1. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Mua hóa chất, vật tư y tế tiêu hao năm 2016 của Trung tâm Bảo vệ sức khỏe lao động và môi trường.
 2. Nguồn vốn: Nguồn thu sự nghiệp và các nguồn thu hợp pháp khác.
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh theo quy trình thông thường, lựachọn nhà thầu trong nước.
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
 5. Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ, ngày 21 tháng 07 năm 2016 đến trước 08 giờ, ngày 28 tháng 07 năm 2016.
 6. Địa điểm phát hành HSYC: Trung tâm Bảo vệ sức khỏe lao động & Môi trừơng Đồng Nai

Địa chỉ:  Quốc lộ 51, Phường Long Bình Tân, Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Điệnthoại: 0613.834493/fax:0613.835.399/email:dsphung.tran@gmail.com

 1. Giá bán 01 bộ HSYC: 800.000đồng (Tám trăm ngàn đồng)
 2. Bảo đảm dự thầu: 1.487.000 đồng (Một triệu bốn trăm tám mươi bảy ngàn đồng)

Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh do ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

 1. Thời điểm đóng thầu: 08 giờ, ngày 28 tháng 07 năm 2016.
 2. Thời điểm mở thầu: 08 giờ, ngày 28 tháng 07 năm 2016.