Mời chào hàng: Mua sắm dây thuê bao đợt 5 phục vụ sản xuất kinh doanh

Tên bên mời thầu: VIỄN THÔNG LẠNG SƠN

Địa chỉ:Số 12 đường Hùng Vương, Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam.

Điện thoại: 025.3873.204          Fax: 025.3872.387

Mã số thuế: 4900102900.

Nội dung thông báo mời chào hàng:

 1. Tên gói thầu: Mua sắm dây thuê bao đợt 5
 • Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa
 • Nội dung chính của gói thầu: Mua 30 km dây thuê bao điện thoại loại (1x2x0,5) Cu/(7×0,33) St có dầu và có băng chống nhiễu, 20 km dây thuê bao quang treo 04FO, thép treo 7×0,33mm.
 • Thời gian thực hiện hợp đồng: 07 ngày.
 1. Tên dự án: Mua dây thuê bao đợt 5 phục vụ sản xuất kinh doanh – Viễn thông Lạng Sơn năm 2016.
 2. Nguồn vốn: Chi phí kinh doanh Viễn thông – CNTT.
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn.
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu:Một túi hồ sơ, một giai đoạn.
 5. Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00, ngày 05 tháng 8 năm 2016 đến trước 15 giờ 00, ngày 11tháng 8 năm 2016.
 6. Địa điểm phát hành HSYC: Viễn thông Lạng Sơn.
 7. Giá bán 01 bộ HSYC:miễn phí.
 8. Thời điểm đóng thầu: 15 giờ 00, ngày 05 tháng 8 năm 2016.
 9. Thời điểm mở thầu: 15 giờ 15, ngày 11 tháng 8 năm 2016.