Mời Thầu: Gói thầu số 09: Thi công xây dựng công trình Nâng cấp cải tạo Trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Hai, huyện Càng Long

– Tên bên mời thầu: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh

– Địa chỉ: Số 14, đường 19/5, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

– Điện thoại: 0743.866.638 ; Số fax: 0743. 865 059

– Mã Số thuế: 2100 287 448

Nội dung thông báo mời thầu:

 1. Tên gói thầu: Gói thầu số 09: Thi công xây dựng công trình Nâng cấp cải tạo Trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Hai, huyện Càng Long.

– Loại gói thầu: Xây lắp   

– Nội dung chính của gói thầu: Thi công xây dựng công trình Nâng cấp cải tạo Trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Hai, huyện Càng Long.

Mục 1: Khối nhà hiệu bộ:

          – Công trình thiết kế 01 trệt + 01 lầu;

          – Diện tích sử dụng: 614,04m2;

          – Chiều cao nền so với mặt đất tự nhiên: 0,55m

          – Cao độ sàn tầng 1: +3.600 ;

          – Cao độ trần : +7.200;

          – Cao độ đỉnh mái: + 9.700;

          – Hệ thống cấp điện, chống sét, bình chữa cháy CO2;

  Mục 2: Hàng rào:

          – Tổng chiều dài hàng rào xây dựng mới: 215,6m;

          – Chiều cao hàng rào: 2,2m so với mặt đất tự nhiên;

          – Bố trí cổng phụ bằng thép hình bọc tole có kích thước: (3,1 x 1,95)m    

          Mục 3: Cải tạo khối 10 phòng khối A:

* Công trình hiện hữu có các thông số cơ bản sau:

          – Công trình 02 tầng;

          – Chiều cao nền so với mặt đất tự nhiên: 0,55m

          – Cao độ sàn tầng 1: +3.600 ;

          – Cao độ trần : +7.200;

          – Cao độ đỉnh mái: + 8.900;

          – Diện tích sàn: 771,20m2;

          – Nội dung tháo dỡ, cải tạo theo bản vẽ hồ sơ mời thầu.

 Mục 4: Cải tạo khối 10 phòng khối B:

* Công trình hiện hữu có các thông số cơ bản sau:

          – Công trình 02 tầng;

          – Chiều cao nền so với mặt đất tự nhiên: 0,55m

          – Cao độ sàn tầng 1: +3.600 ;

          – Cao độ trần : +7.200;

          – Cao độ đỉnh mái: + 8.900;

          – Diện tích sàn: 792,10m2;

          – Nội dung tháo dỡ, cải tạo theo bản vẽ hồ sơ mời thầu

Mục 5: Cải tạo khối 10 phòng khối C:

* Công trình hiện hữu có các thông số cơ bản sau:

          – Công trình 02 tầng;

          – Chiều cao nền so với mặt đất tự nhiên: 0,55m

          – Cao độ sàn tầng 1: +3.600 ;

          – Cao độ trần : +7.200;

          – Cao độ đỉnh mái: + 8.900;

          – Diện tích sàn: 792,10m2;

          – Nội dung tháo dỡ, cải tạo theo bản vẽ hồ sơ mời thầu

Mục 6: Cải tạo nhà vệ sinh khối A,B:

* Công trình hiện hữu có các thông số cơ bản sau:

          – Công trình trệt;

          – Chiều cao nền so với mặt đất tự nhiên: 0,3m

          – Cao độ đỉnh mái: + 4.100;

          – Diện tích sàn: 30,42m2;

          – Nội dung tháo dỡ, cải tạo theo bản vẽ hồ sơ mời thầu

– Thời gian thực hiện hợp đồng: 300 ngày.

 1. Tên dự án: Nâng cấp cải tạo Trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Hai, huyện Càng Long.
 2. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
 5. Thời gian phát hành HSMT: từ 09 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 8 năm 2016 đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 01 tháng 9 năm 2016.
 6. Địa điểm phát hành HSMT: Tên đơn vị phát hành: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh; Địa chỉ: Số 14, đường 19/5, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Điện thoại: 0743.866638; Số fax: 0743.865059
  1. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng/01 bộ hồ sơ (Hai triệu đồng, đồng tiền sử dụng là đồng tiền Việt Nam).
  2. Bảo đảm dự thầu: 55.000.000 đồng (Năm mươi lăm triệu đồng). Đồng tiền sử dụng là Việt Nam đồng; Hình thức bảo đảm dự thầu bằng thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoặc ngân hàng trong nước được thành lập theo pháp luật Việt Nam. (Không nhận bảo đảm dự thầu bằng tiền mặt hoặc các hình thức khác).
  3. Thời điểm đóng thầu: Lúc 09 giờ 00 phút, ngày 01 tháng 9 năm 2016.
  4. Thời điểm mở thầu: Lúc 09 giờ 15 phút, ngày 01 tháng 9 năm 2016.