Mời Thầu: Gói thầu số 11: Thi công xây dựng Trường Trung học phổ thông Hàm Giang, huyện Trà Cú

– Tên bên mời thầu: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh.

– Địa chỉ: Số 14, đường 19/5, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

– Điện thoại: 0743.866.638 ; Số fax: 0743. 865 059

– Mã Số thuế: 2100 287 448

Nội dung thông báo mời thầu:

 1. Tên gói thầu: Gói thầu số 11: Thi công xây dựng Trường Trung học phổ thông Hàm Giang, huyện Trà Cú ( bao gồm phần tháo dỡ, cải tạo và xây mới).

– Loại gói thầu: Xây lắp

– Nội dung chính của gói thầu: Thi công xây dựng Trường Trung học phổ thông Hàm Giang, huyện Trà Cú ( bao gồm phần tháo dỡ, cải tạo và xây mới).

Mục 1:  Khối 12 phòng:

          – Công trình thiết kế 01 trệt + 02 lầu;

          – Tổng diện tích sàn: 1.325,35m2;

          – Chiều cao nền so với mặt đất tự nhiên: 0,70m

          – Cao độ sàn tầng 1: +3.600 ;

          – Cao độ sàn tầng 2 : +7.200;

          – Cao độ đỉnh mái: + 13.00;

          – Hệ thống cấp điện, chống sét, PCCC – báo cháy tự động.

Mục 2:  Nhà vệ sinh:

          – Công trình thiết kế 01 trệt ;

          – Tổng diện tích sàn: 53,60m2;

          – Chiều cao nền so với mặt đất tự nhiên: 0,55m

          – Cao độ đỉnh mái: + 4.20;

          – Hệ thống cấp điện, cấp thoát nước.

  Mục 3:  Nhà xe 02 bánh:

          – Công trình thiết kế 01 trệt ;

          – Tổng diện tích sàn: 161,60m2;

          – Chiều cao nền so với mặt đất tự nhiên: 0,30m

          – Cao độ đỉnh mái: + 3.80;

          – Hệ thống cấp điện chiếu sáng.

Mục 4:  Sân – Cột cờ, hệ thống thoát nước ngoài nhà:

          – Tổng diện tích sân ( bê tông đá 10×20 M200, dày 80): 780,26m2;

          – Bồn hoa xây gạch thẻ, quét vôi 03 nước;

          – Cột cờ: Diện tích nền cột cờ 7,065m2, cột cờ cao 8m;

          – Tổng chiều dài hệ thống thoát nước ngoài nhà: 159,025m

Mục 5:  Hàng rào:

          – Xây dựng mới 01 đoạn hàng rào có chiều dài 56,513m;

          – Chiều cao đoạn hàng rào xây mới: 2,2m

Mục 6:  Cải tạo hàng rào +  Nhà bảo vệ hiện hữu:

          Nội dung tháo dỡ và cải tạo theo bản vẽ hồ sơ mời thầu.

Mục 7:  Tháo dỡ khối nhà học 20 phòng hiện hữu:

  Công trình hiện hữu có các thông số sau:

         – Công trình 01 trệt + 01 lầu;

          – Chiều cao nền so với mặt đất tự nhiên: 0,45m;

          – Chiều cao công trình: 10,3m;

          – Tổng diện tích sàn: 1.536,64m2;

  – Thời gian thực hiện hợp đồng: 330 ngày.

 1. Tên dự án: Trường Trung học phổ thông Hàm Giang, huyện Trà Cú
 2. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
 5. Thời gian phát hành HSMT: từ 09 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 8 năm 2016 đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 01 tháng 9 năm 2016.
 6. Địa điểm phát hành HSMT: 

Tên đơn vị phát hành: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh; Địa chỉ: Số 14, đường 19/5, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Điện thoại: 0743.866638; Số fax: 0743.865059

 1. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng/01 bộ hồ sơ (Hai triệu đồng, đồng tiền sử dụng là đồng tiền Việt Nam).
 2. Bảo đảm dự thầu: 82.000.000 đồng (Tám mươi hai triệu đồng). Đồng tiền sử dụng là Việt Nam đồng; Hình thức bảo đảm dự thầu bằng thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoặc ngân hàng trong nước được thành lập theo pháp luật Việt Nam. (Không nhận bảo đảm dự thầu bằng tiền mặt hoặc các hình thức khác).
 3. Thời điểm đóng thầu: Lúc 09 giờ 00 phút, ngày 01 tháng 9 năm 2016.
 1. Thời điểm mở thầu: Lúc 09 giờ 15 phút, ngày 01 tháng 9 năm 2016.