Mời chào hàng: Mua ôt ô 07 chỗ ngồi phục vụ công tác cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lạng Sơn

Tên bên mời thầu: ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY LẠNG SƠN

Địa chỉ: đường Văn Cao, Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam.

Điện thoại: 025.3.810.172          Fax: 025.3810.759

Mã số thuế: 4900351544.

Nội dung thông báo chào hàng cạnh tranh:

 1. Tên gói thầu: Mua ôt ô 07 chỗ ngồi phục vụ công tác cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lạng Sơn
 • Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa
 • Nội dung chính của gói thầu: Mua xe ôt ô 07 chỗ ngồi .
 • Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày.
 1. Tên dự án: Mua ôt ô 07 chỗ ngồi phục vụ công tác cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lạng Sơn.
 2. Nguồn vốn: từ Ngân sách nhà nước
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu:Một túi hồ sơ, một giai đoạn.
 5. Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00, ngày 21 tháng 12 năm 2016 đến trước 15giờ 00, ngày 29 tháng 12 năm 2016.
 6. Địa điểm phát hành HSYC: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lạng Sơn.
 7. Giá bán 01 bộ HSYC: miễn phí.
 8. Thời điểm đóng thầu: 15 giờ 00, ngày 29 tháng 12 năm 2016.
 9. Thời điểm mở thầu: 15 giờ 10, ngày 29 tháng 12 năm 2016.