Mời Thầu: Gói thầu số 1 Thi công xây dựng sân vận động mới tỉnh Trà Vinh

 

– Tên bên mời thầu: SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TRÀ VINH

– Địa chỉ: Số 07, Phan Châu Trinh, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

– Điện thoại: 074.3862426; Số fax: 074.3866835.

– Mã số thuế: 2100190911.

Nội dung thông báo mời thầu:

 1. Tên gói thầu: Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình Sân vận động (mới) tỉnh Trà Vinh – Hạng mục Hàng rào, san lấp mặt bằng cục bộ khu vực sân bóng đá.

– Loại gói thầu: Xây lắp 

– Nội dung chính của gói thầu: 

+ Hành rào: Tổng chiều dài hàng rào 1.826,6 m (Hàng rào trụ BTCT tiết diện 10×15 cm, chiều cao trụ 2,2m, khoảng cách giữa các trụ là 2,5m, sử dụng thép gai đan lưới kích thước 20x50cm)

+ San lấp mặt bằng: Diện tích san lấp: 45.923,34 m².

– Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày.

 1. Tên dự án: Sân vận động (mới) tỉnh Trà Vinh.
 2. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh (dự kiến bố trí kế hoạch vốn cho dự án theo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020).
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
 5. Thời gian phát hành HSMT: T08 giờ 00 phút, ngày 14 tháng 03 năm 2017 đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 24 tháng 03 năm 2017.
 6. Địa điểm phát hành HSMT: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trà Vinh, địa chỉ: Số 07, Phan Châu Trinh, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Điện thoại: 074.3862426; Số fax: 074.3866835.
 7. Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 đồng/01 bộ hồ sơ (Một triệu đồng), đồng tiền sử dụng là Việt Nam đồng.
 8. Bảo đảm dự thầu: 150.000.000 đồng (Một trăm năm mươi triệu đồng). Đồng tiền sử dụng là Việt Nam đồng; Hình thức bảo đảm dự thầu bằng thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoặc ngân hàng trong nước được thành lập theo pháp luật Việt Nam. (Không nhận bảo đảm dự thầu bằng tiền mặt hoặc các hình thức khác).
 9. Thời điểm đóng thầu: Lúc 09 giờ 00 phút, ngày 24 tháng 03 năm 2017.
 10. Thời điểm mở thầu: Lúc 09 giờ 15 phút, ngày 24 tháng 03 năm 2017./.