Mời thầu: Gói thầu số 9 Thi công xây dựng công trình Khu tập luyện thể dục thể thao tỉnh Trà Vinh

 

– Tên bên mời thầu: SỞ VĂN HÓA,  THỂ THAO VÀ DU LỊCH TRÀ VINH

– Địa chỉ: Số 07, Phan Châu Trinh, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

– Điện thoại: 074.3862426; Số fax: 074.3866835.

– Mã số thuế: 2100190911.

Nội dung thông báo mời thầu:

 1. Tên gói thầu: Gói thầu số 09: Thi công xây dựng công trình Khu tập luyện thể dục, thể thao tỉnh Trà Vinh (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ).

– Loại gói thầu: Xây lắp 

– Nội dung chính của gói thầu:

+ Ký túc xá Trường năng khiếu thể dục thể thao (10 phòng): Công trình 01 trệt ( khung tiền chế); Diện tích sử dụng: 260m²;

+ Sân bi sắt (10 sân): Nhà khung tiền chế 01 trệt; Diện tích sử dụng: 640m²;

+ Nhà tập luyện: Nhà khung tiền chế 01 trệt; Diện tích sử dụng: 320m².

– Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày.

 1. Tên dự án: Khu tập luyện thể dục, thể thao tỉnh Trà Vinh.
 2. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rộng rãi trong nước.
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
 5. Thời gian phát hành HSMT: T08 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 3 năm 2017 đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 3 năm 2017.
 6. Địa điểm phát hành HSMT: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trà Vinh. Điện thoại: 074.3862426; Số fax: 074.3866835.
 7. Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 đồng/01 bộ hồ sơ (Một triệu đồng), đồng tiền sử dụng là Việt Nam đồng.
 8. Bảo đảm dự thầu: 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng). Đồng tiền sử dụng là Việt Nam đồng; Hình thức bảo đảm dự thầu bằng thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoặc ngân hàng trong nước được thành lập theo pháp luật Việt Nam. (Không nhận bảo đảm dự thầu bằng tiền mặt hoặc các hình thức khác).
 9. Thời điểm đóng thầu: Lúc 09 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 3 năm 2017.
 10. Thời điểm mở thầu: Lúc 09 giờ 15 phút, ngày 30 tháng 3 năm 2017./.