Mời chào hàng: Mua sắm cột bê tông các loại cho viễn thông Lạng Sơn

Tên bên mời thầu:  VIỄN THÔNG LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 12 đường Hùng Vương, Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam.

Điện thoại: 025.3873.204          Fax: 025.3872.387

Mã số thuế: 4900102900.

Nội dung thông báo mời chào hàng:

 1. Tên gói thầu: Mua sắm cột bê tông các loại
 • Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa
 • Nội dung chính của gói thầu: Mua 54 cột bê tông ly tâm loại 7m.
 • Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.
 1. Tên công trình:

– Công trình 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng cho các trạm BTS Kéo Quang, Na Dương 3, Lâm Thái – Viễn thông Lạng Sơn năm 2017.

– Công trình 2: Đầu tư xây dựng vòng ring cho các trạm VT, BTS tuyến Tân Đoàn – Tràng Phái – Chợ Bãi – Viễn thông Lạng Sơn năm 2017

 1. Nguồn vốn: Khấu hao cơ bản.
 2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.
 3. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
 4. Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00, ngày 05 tháng 4 năm 2017 đến trước 08 giờ 00, ngày 12 tháng 4 năm 2017.
 5. Địa điểm phát hành HSYC: Viễn thông Lạng Sơn.
 6. Giá bán 01 bộ HSYC: miễn phí.
 7. Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 00, ngày 12 tháng 4 năm 2017.
 8. Thời điểm mở thầu: 08 giờ 15, ngày 12 tháng 4 năm 2017.