Mời chào hàng: Kiên cố hóa mương Khuổi Tháng, đường nội đồng thị trấn Thông Nông, huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng

 

Tên bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng

Địa chỉ: Thị trấn Thông Nông, huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng.

Điện thoại: 02063 875 362 hoặc 02063 601 688

Mã số thuế: 4800175246

Nội dung thông báo mời chào hàng:

 1. Tên gói thầu: Xây lắp công trình: Kiên cố hóa mương Khuổi Tháng, đường nội đồng thị trấn Thông Nông, huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng.

– Loại gói thầu: Xây lắp

– Nội dung chính của gói thầu: Sửa chữa và xây mới tuyến kênh, đường nội đồng và các công trình trên kênh.

– Thời gian thực hiện hợp đồng: 20 tháng.

 1. Tên dự án: Kiên cố hóa mương Khuổi Tháng, đường nội đồng thị trấn Thông Nông, huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng.
 2. Nguồn vốn: Ngân sách địa phương huyện bố trí và các nguồn vốn khác.
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh theo quy trình thông thường.
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn,01 túi hồ sơ
 5. Thời gian phát hành hồ sơ HSYC: Từ 7 giờ 30 phút ngày 01 tháng 6 năm 2017 đến trước 8 giờ 30 phút ngày 09 tháng 6 năm 2017.
 6. Địa điểm phát hành hồ sơ yêu cầu: Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Thông Nông. Địa chỉ: Thị trấn Thông Nông, huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng.
 7. Giá bán 01 bộ HSYC: 1.000.000,đ (Một triệu đồng chẵn./.)
 8. Bảo đảm dự thầu: 42.530.000,đ ( Bằng chữ: Bốn mươi hai triệu, năm trăm ba mươi nghìn đồng chẵn./.)
 9. Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 30 phút ngày 09 tháng 6 năm 2017.
 10. Thời điểm mở thầu: 9 giờ 00 phút ngày 09 tháng 6 năm 2017.