Mời Thầu: Cung cấp lắp đặt thiết bị nội thất phòng nghỉ, thiết bị chuyên dùng chăm sóc sức khỏe

 

Tên bên mời thầu: Ban quản lý Đầu tư và Xây dựng công trình trọng điểm Quảng Ninh

Địa chỉ: Km 03, Phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: 033.3820260; email:      

Mã số thuế: 5700880817.

Nội dung thông báo mời thầu:

 1. Tên gói thầu: Gói thầu số 07 – Cung cấp lắp đặt thiết bị nội thất phòng nghỉ, thiết bị chuyên dùng chăm sóc sức khỏe

– Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa.

Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp và lắp đặt thiết bị điều hòa không khí; thiết bị nội thất phòng nghỉ; thiết bị chuyên dùng chăm sóc sức khỏe và thiết bị thang máy.

– Thời gian thực hiện hợp đồng: Tối đa 120 ngày.

 1. Tên dự án: Nhà điều dưỡng cán bộ tỉnh Quảng Ninh
 2. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh Quảng Ninh.
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.
 5. Thời gian phát hành HSMT: từ 9 giờ 00, ngày 13 / 6/ 2017 đến trước 8 giờ 00, ngày 3 /7/ 2017.
 6. Địa điểm phát hành HSMT: Ban quản lý Đầu tư và Xây dựng công trình trọng điểm Quảng Ninh. Địa chỉ: Km 03, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
 7. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đ (Hai triệu đồng).
 8. Bảo đảm dự thầu: 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng). Hình thức bảo đảm: Bảo lãnh ngân hàng.
 9. Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 00, ngày 3 / 7 / 2017.
 10. Thời điểm mở thầu: 9 giờ 00, ngày 3 / 7 / 2017.